Főoldal » Archív » Vádirat a Sopronhoz közeli csecsemőgyilkosság ügyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a nővel szem­ben, aki 2016 nya­rán egy Sop­ron­hoz köze­li tele­pü­lé­sen halá­lo­san bán­tal­maz­ta hét hóna­pos kislányát.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az akkor 28 éves nő évek óta Svájc­ban élt. A 2008-ban szü­le­tett első gyer­me­ke a vád­lott test­vé­ré­nek gon­do­zá­sá­ban nevelkedett.

A máso­dik gyer­mek szü­le­té­sét köve­tő­en, 2016 máju­sá­ban Magyar­or­szág­ra vissza­té­rő nőnek az egzisz­ten­ci­á­ja nem volt biz­to­sí­tott, ezért nyá­ron egy fris­sen meg­is­mert fér­fi­hoz köl­tö­zött a Sop­ron­hoz köze­li faluba.

A vád­lott gyak­ran fogyasz­tott alko­holt, vala­mint nyug­ta­tó­kat és anti­de­presszán­so­kat. Utób­bi­a­kat egyik isme­rő­sé­től sze­rez­te be.

Az elkö­ve­tés nap­ján, 2016. októ­ber 8-án a vád­lott az anti­de­presszáns napi aján­lott adag­já­nak nyolc­szo­ro­sát vette magához.

A kora dél­utá­ni órák­ban, mivel a hét hóna­pos kis­lány sírá­sa ide­ge­sí­tet­te, a begyógy­sze­re­zett vád­lott a gye­rek fejét leg­alább három­szor meg­ütöt­te, majd fel­kap­ta a cse­cse­mőt és nagy erő­vel, hossza­san rázta, ami­től a baba szin­te azon­nal meghalt.

Az elkö­ve­tő a kis­lány tes­tét ezt köve­tő­en a föld­re fek­tet­te és ren­det rakott a szo­bá­ban. Órák­kal később így talált rájuk a nő élet­tár­sa, aki segít­sé­get hívott.

A kis­ba­ba halá­lá­nak oka kiter­jedt agy­zú­zó­dás volt.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény 10 évtől 20 évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.