Főoldal » Archív » Vádirat a vadásztársaságtól több mint 11.000.000 Ft-ot elsikkasztó elnökkel szemben

A Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen műkö­dő vadász­tár­sa­ság elnö­ke 2012. évben össze­sen 10.462.543 Ft-ot vett át a vadász­tár­sa­ság tag­ja­i­tól tag­díj­ként, ille­tő­leg a vadá­szok­tól a vadá­szat ellen­ér­té­ke­ként, azon­ban az összeg­gel nem szá­molt el a vadász­tár­sa­ság felé.

A vád­lott emel­lett továb­bi 11 sér­tet­tet meg­té­vesz­tett azzal, hogy állí­tá­sa sze­rint vadá­sza­tot szer­vez, így tőlük külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket vett át. A vád­lott azon­ban a vadá­sza­to­kat nem szer­vez­te meg, így a sér­tet­tek­nek mind­össze­sen továb­bi 1.145.000 Ft kárt okozott.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. Az irány­adó bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel 2-12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye