Főoldal » Archív » Vadmegfigyelő kamera buktatta le az orvvadászt - a Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye videóval

Hurok­kal akart szar­vast fogni egy 37 éves  mihál­di férfi

A férfi vadá­sza­ti jogo­sult­ság nél­kül szar­vast, vagy más nagy­va­dat akart elej­te­ni, ezért 2016. janu­ár 26-án dél­előtt kiment a Miháld mel­let­ti kra­ti­nai erdő­rész­be, ahova koráb­ban már kivitt egy tekercs nagy­vad elej­té­sé­re alkal­mas dró­tot. Az egyik végét egy fához erő­sí­tet­te, a másik végé­ből pedig egy 1,5 méter átmé­rő­jű hur­kot készí­tett, melyet fel­akasz­tott egy köze­li faág­ra olyan magas­ság­ba, hogy az nagy­vad elfo­gá­sá­ra is alkal­mas legyen.

Az érin­tett terü­le­ten a vadá­szat­ra jogo­sult vadász­tár­sa­ság a vadak moz­gá­sá­nak figye­lem­mel kísé­ré­sé­re vad­ka­me­rát tele­pí­tett, amely rög­zí­tet­te a tör­tén­te­ket. Az azon­na­li rend­őri intéz­ke­dés során a hurok­csap­dát meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták, ezért a férfi szán­dé­ka meghiúsult.

A hurok til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek minő­sül. A hurok­kal tör­té­nő vad­el­ej­tés úgy tör­té­nik, hogy a vad a fejé­vel bele­sza­lad a fel­akasz­tott hurok­ba, az ráfe­szül a nya­ká­ra, és súlyos kínok között, - akár több óra alatt - megfullad.

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen orv­va­dá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A videó fel­vé­tel letölt­he­tő: ugyeszseg.hu/sajtó/hírek, közlemények

 Zala­eger­szeg, 2016  októ­ber 5.

 Dr. Kon­dá­kor Ferenc

főügyész

2016.10.05. Zala

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.