Főoldal » Hírek » Vagyona miatt gyógyszerezte be az idős sértettet – rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször a bizal­má­ba fér­kő­zött egy idős asszony­nak, majd a vagyo­na meg­szer­zé­se érde­ké­ben hosszú időn keresz­tül gyógy­sze­rek­kel tömte, ami végül a sér­tett halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a 90 év felet­ti sér­tet­tel egy fel­újí­tá­si munka során ismer­ke­dett meg még 2019 tava­szán. A férfi a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, majd titok­ban több­fé­le nyug­ta­tót és alta­tót kez­dett ada­gol­ni neki azért, hogy zavart tudat­ál­la­pot­ba hozza. Ezt köve­tő­en a gyógy­sze­rek miatt befo­lyá­solt álla­pot­ba került idős höl­gyet rávet­te, hogy enged­je át neki hasz­ná­lat­ra érdi házát. Később alá­íra­tott vele egy örök­lé­si szer­ző­dést is ezen ház­ról és egy másik ingat­lan­ról is.

Miu­tán a jó idő bekö­szön­té­vel a sér­tett – koráb­bi szo­ká­sá­nak meg­fe­le­lő­en – kiköl­tö­zött az érdi házba, ott az elkö­ve­tő tovább foly­tat­ta a gyógy­sze­re­zé­sét, ami­nek hatá­sá­ra a sér­tett erő­sen legyen­gült és egyen­súly­za­va­rai is keletkeztek.

2019 júli­u­sá­nak végén egy éjsza­ka az érdi ingat­lan­ban az igen idős sér­tett – a gyógy­sze­rek miatt kiala­kult álla­po­ta miatt – elesett, bor­da­tö­rést, tüdő­zú­zó­dást és mell­űri vér­zést szen­ve­dett el, ame­lyek követ­kez­té­ben megfulladt.

Az elkö­ve­tő más­nap meg­ta­lál­ta a holt­tes­tet, az ágyra fek­tet­te és magát az elhunyt uno­ká­já­nak beál­lít­va beje­len­tet­te a halál­ese­tet. Mivel kül­sé­rel­mi nyom nem kelet­ke­zett a sér­tett tes­tén a kiér­ke­ző men­tő­sök­nek és orvos­nak, mint hoz­zá­tar­to­zó úgy nyi­lat­ko­zott, hogy nem kér bon­co­lást. Ezt köve­tő­en pedig az elkö­ve­tő csa­lád­ja azon­nal bir­tok­ba is vette a sér­tett hát­ra­ha­gyott házát.

A cse­lek­ményt a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sai derí­tet­ték végül fel.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ügy­ben előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.

Az üggyel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: