Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Vak szomszédját rabolta ki az ózdi férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt, aki vak szom­széd­ja házá­ba bement, hátul­ról leütöt­te, a lakást átku­tat­va kész­pénzt, vala­mint ciga­ret­tát, edé­nye­ket és étel­kon­zer­vet vitt el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Ózdon egy lakó­kör­nye­zet­ben él a vak fér­fi­val, szom­széd­ként isme­rik egy­mást. 2023. május ele­jén, dél­után a vád­lott a férfi házá­hoz ment azzal a szán­dék­kal, hogy pénzt vagy érté­ke­sít­he­tő vagyon­tár­gya­kat sze­rez­zen meg tőle. Látta, hogy a férfi a ház bejá­ra­ti lép­cső­jén ül és várja a sze­re­tet­szol­gá­lat által kiszál­lí­tott ebéd érke­zé­sét, ezért a bejá­ra­ti ajtót nyit­va hagyta.

Az elkö­ve­tő meg­ke­rül­ve a sér­tet­tet, szá­má­ra ész­re­vét­le­nül bement az épü­let­be. Ami­kor a sér­tett átvet­te az ételt, ő is bement a házba, elkezd­te kipa­kol­ni az élel­met, a vád­lott mögé lépett és hátul­ról két­szer a nya­ká­ra ütött. Az üté­sek ere­jé­től a férfi egyen­sú­lyát veszt­ve a föld­re zuhant. A táma­dó átku­tat­ta a lakást, talált egy kézi­tás­kát, abból 10.000 forin­tot vett magá­hoz, továb­bá még néhány darab ciga­ret­tát, fém­edé­nye­ket és étel­kon­zer­ve­ket vitt el a házból.

A sér­tett a szom­széd­já­hoz for­dult segít­sé­gért, aki rend­őri intéz­ke­dést kért.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.