Főoldal » Hírek » Választási csalás Baranyában - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­cse­lek­mény bűn­tet­te miatt emelt vádat 25 vád­lot­tal szem­ben, akik a 2019. évi magyar­or­szá­gi önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kon egy bara­nyai tele­pü­lé­sen pró­bál­ták a válasz­tás ered­mé­nyét befolyásolni. 

2019 októ­be­ré­ben Magyar­or­szá­gon önkor­mány­za­ti válasz­tást tar­tot­tak. A vád­irat sze­rint egy bara­nyai kis tele­pü­lé­sen polgármester-jelöltként ket­ten indul­tak. Közü­lük az egyik jelölt a válasz­tás meg­nye­ré­se érde­ké­ben fel­vet­te a kap­cso­la­tot két isme­rő­sé­vel, aki­ket rábírt arra, hogy isme­rő­se­ik­nek, illet­ve isme­ret­len sze­mé­lyek­nek ajánl­ja­nak fel pénzt a tele­pü­lés­re tör­té­nő átje­lent­ke­zés­re, illet­ve arra is, hogy a válasz­tás nap­ján ezen sze­mé­lyek men­je­nek el sza­vaz­ni, és rá adják le szavazataikat.

A két fel­kért vád­lott ezt köve­tő­en több sze­mélyt rábírt arra, hogy állan­dó lak­he­lyük­ről jelent­kez­ze­nek át a köz­ség­be, majd vegye­nek részt az önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kon és pén­zért sza­vaz­za­nak a meg­ha­tá­ro­zott polgármester-jelöltre. A pénzt min­den eset­ben az ügy I. rendű vád­lott­ja, a pol­gár­mes­ter jelölt adta át a két köz­ve­tí­tő sze­mély­nek, akik ezt továb­bí­tot­ták a fel­kért választóknak.

Mind­ezek mel­lett a polgármester-jelölt több sze­mélyt köz­vet­le­nül is befo­lyá­solt abban, hogy az állan­dó lakó­he­lyü­ket vál­toz­tas­sák meg, majd pén­zért sze­mé­lyé­re adják le voksukat.

A pol­gár­mes­ter jelölt az átje­lent­ke­zé­se­kért fejen­ként 5.000,-Ft-ot adott a fel­kért sze­mé­lyek­nek, vala­mint továb­bi 5.000,-Ft-ot a rá tör­té­nő sza­va­zá­sért. A három vád­lott vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint össze­sen 22 sze­mélyt bírt rá arra, hogy állan­dó lakó­he­lyü­ket meg­vál­toz­tas­sák, illet­ve hogy az önkor­mány­za­ti válasz­tá­son szavazzanak.

A válasz­tá­sok kiírá­sa ide­jén a válasz­tói név­jegy­zék­ben sze­rep­lő válasz­tó­pol­gá­rok száma dup­lá­já­ra emel­ke­dett az átje­lent­ke­zé­sek követ­kez­té­ben a válasz­tá­si név­jegy­zék zárá­sa­kor a tele­pü­lé­sen. A válasz­tá­si csa­lás gya­nú­ja miatt a válasz­tá­si bizott­ság a válasz­tá­si eljá­rást meg­sem­mi­sí­tet­te és meg­is­mé­telt eljá­rást írt ki, melyen a másik jelölt nyert.

A vád­lot­tak által elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek a válasz­tás rend­je elle­ni bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt szer­ve­ző volt polgármester-jelölt vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re tett indítványt.