Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Valentin-napi fenyegető üzenet egy berettyóújfalui iskolában - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú nővel szem­ben, aki egy isko­la­tár­sát fenye­get­te meg.

A 15 éves vád­lott egy berettyó­új­fa­lui közép­is­ko­lá­ba jár, a 16 éves sér­tett pedig az osztálytársa.

Az isko­lá­ban 2022. feb­ru­ár 14-én Valentin-napi üze­ne­tek elhe­lye­zé­sé­re kitet­tek egy levél­gyűj­tő dobozt. A vád­lott bedob­ta a sér­tett­nek cím­zett név­te­len leve­let, amely­ben féle­lem­kel­tés cél­já­ból a szá­má­ra ellen­szen­ves lányt súlyos bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg.

A sér­tett kora dél­után meg­kap­ta a gyűj­tő­lá­dá­ból szét­osz­tott leve­let, elol­va­sá­sa után pedig nagyon meg­ijedt. A vád­lott néhány nap­pal később árul­ta el a lány­nak, hogy ő írta a fenye­ge­tő üzeneteket.

Az ügy­ben a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést alkal­maz­zon és álla­pít­sa meg, hogy ennek tar­ta­ma alatt a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.