Főoldal » Hírek » Válogatás nélkül vitte az értékeket a két férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal és nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő 38 éves fér­fi­val és 25 éves uno­ka­öccsé­vel szem­ben, akik egy koráb­ban pan­zi­ó­ként műkö­dő lakó­há­zat fosz­tot­tak ki.

A kapos­vá­ri vád­lot­tak - akik vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már mind­ket­ten meg­jár­ták a bör­tönt - 2020 októ­be­ré­ben egy Somogy és Zala megye hatá­rán fekvő tele­pü­lés­re men­tek azzal a cél­lal, hogy ott gép­ko­csi­kat vegye­nek. Miu­tán azon­ban bemen­tek a koráb­ban pan­zi­ó­ként műkö­dő ingat­lan­ra, és a tulaj­do­no­so­kat nem talál­ták ott­hon, eldön­töt­ték, hogy kifoszt­ják a házat.

A vád­lot­tak elő­ször garázs­ba tör­tek be, és onnan akku­mu­lá­to­ro­kat lop­tak. Ezután az idő­seb­bik férfi fel­fe­szí­tet­te a lakó­ház bejá­ra­tát, majd ott tár­sá­val közö­sen kuta­tást végez­tek, és végül a háló­szo­bá­ban nagyobb érté­kek­re buk­kan­tak. A vád­lot­tak innen kész­pénzt, férfi és női éksze­re­ket, vala­mint kar­órá­kat lop­tak el össze­sen 800.000 Ft érték­ben. Miu­tán min­den szá­muk­ra érté­kes tár­gyat össze­pa­kol­tak, a fia­ta­labb vád­lott gép­ko­csi­já­val hazaindultak.

Az idő­sebb vád­lott a lopott akku­mu­lá­to­rok egyi­két saját gép­ko­csi­já­ba épí­tet­te be, míg az éksze­re­ket és az órá­kat érté­ke­sí­tet­te. A mar­ca­li rend­őrök azon­ban egy héten belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a két fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő idő­sebb fér­fi­val szem­ben 3 év 8 hónap fegy­ház, míg fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben 2 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az estre, ha a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik. Az ügyész­ség a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek elren­de­lé­sé­re is indít­ványt tett.

A fény­ké­pek a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.