Főoldal » Hírek » Válogatott mérkőzés jegyekkel csalt – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy férfi ellen, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­kel ejtet­te téve­dés­be a sértetteket.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. őszén az inter­ne­ten hamis pro­fil­név alatt hir­de­té­se­ket jelen­te­tett meg, melyek­ben a magyar-szerb foci­meccs­re szóló jegye­ket, hang­szert kínált eladás­ra. A vád­lott nem ren­del­ke­zett sem a jegyek­kel, sem a hang­szer­rel, azon­ban a hir­de­tés­re jelent­ke­zők­nek azt állí­tot­ta, hogy a vétel­ár átuta­lá­sát köve­tő­en elkül­di a hir­de­tett dolgokat.

Két sér­tett meccs jegye­ket, a har­ma­dik hang­szert akart vásá­rol­ni a vád­lot­tól, aki­nek kéré­sé­re a több tíz­ezer forin­tos vétel­árat átutal­ták neki. A férfi a jegye­ket és a hang­szert nem küld­te el, arra nem is lett volna lehe­tő­sé­ge. Az átutalt össze­ge­ket sze­ren­cse­já­ték­ra fordította.

A három sér­tett­nek össze­sen 180.000 forint kárt oko­zott a 22 éves férfi, aki­vel szem­ben 86 rend­be­li csa­lás miatt már folya­mat­ban van egy bíró­sá­gi eljá­rás, és továb­bi csa­lá­sok miatt más nyo­mo­zá­sok is foly­nak vele szemben.

Az ügyész­ség két rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­vel és egy rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit és vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű mun­kát szab­jon ki.