Főoldal » Hírek » Valótlan álláshirdetésekkel vert át több száz sértettet a csaló – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 571 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó, jelen­leg is fogva lévő buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a mun­kát kere­ső sér­tet­tek­től csalt ki milliókat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott a 2021-2022. évek­ben a meg­él­he­té­sét biz­to­sí­tó legá­lis jöve­de­lem­mel és mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zett, ezért külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon, illet­ve közös­sé­gi olda­lak online cso­port­ja­i­ban és fóru­ma­in egy­részt könnyű, ott­hon­ról végez­he­tő fizi­kai mun­kát, más­részt kül­föl­di - auszt­ri­ai vagy német­or­szá­gi - mun­ka­le­he­tő­sé­get kíná­ló hir­de­té­se­ket adott fel.

A vád­lott a hir­de­té­sek­ben bel­föl­di munka ese­tén leté­ti összeg, míg a kül­föl­di mun­ka­vég­zés ese­tén köz­ve­tí­tői díj átuta­lá­sát kérte a jelent­ke­zők­től, amely­nek össze­ge 4.500 és 20.000 forint között vál­to­zott, azon­ban a fér­fi­nak sem lehe­tő­sé­ge, sem szán­dé­ka nem volt a hir­de­tés­ben vál­lal­tak tel­je­sí­té­sé­re, azok­kal kizá­ró­lag a sér­tet­tek­től akart pénzt kicsalni.

A vád­lott a 2021 augusz­tu­sa és 2022 novem­be­re között tartó csa­lás­so­ro­zat­ban 571 sér­tet­tet vert át, akik­nek közel 4,5 mil­lió forint kárt oko­zott. A kapos­vá­ri rend­őrök azon­ban 2023 feb­ru­ár­já­ban őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a rend­kí­vül ter­je­del­mes bűn­ügy­ben közel 500 olda­las vád­ira­tot nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra. Az ügyész­ség az azóta egy másik bűn­ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re és a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.