Főoldal » Hírek » Valótlan gyógykezelésre kért pénzt a nő

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron a test­vé­rek­től beteg édes­any­juk gyó­gyí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban több, mint más­fél mil­lió forin­tot csalt ki.

A vád­irat sze­rint a sér­tet­tek édes­any­ját a sze­ge­di kli­ni­kán kezel­ték. Egyi­kük meg­osz­tot­ta a vád­lot­tal a keze­lő­or­vos nevét, erre a nő fel­aján­lot­ta, hogy segít a kap­cso­lat­tar­tás­ban, mivel isme­ri az orvost. A sér­tett­nek azt állí­tot­ta, hogy pénzt adott a dok­tor­nak azért, hogy több figyel­met for­dít­son a keze­lés­re. Miu­tán a nőt a kecs­ke­mé­ti kór­ház­ba szál­lí­tot­ták át, a vád­lott azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy a sze­ge­di keze­lő­or­vos itt is több­ször meg­lá­to­gat­ta a bete­get, és anti­bio­ti­ku­mo­kat írt fel. A nő a költ­sé­gek­re több, mint egy­mil­lió forin­tot kapott a sértettől.

Ezután a vád­lott azt hitet­te el, hogy neu­ro­ló­gu­si keze­lés szük­sé­ges, és egy buda­pes­ti orvos vál­lal­ja a beteg gon­do­zá­sát. A sér­tet­től az orvos uta­zá­si költ­sé­ge­i­re, mun­ka­dí­já­ra és vizs­gá­la­tok díjá­ra kért pénzt. Utób­bi­ak meg­fi­ze­té­sé­be a sér­tett már a test­vé­rét is bevonta.

A nő a sér­tet­tek­től még az édes­any­juk halá­la után is kért 250.000 forin­tot, azt állít­va, hogy a buda­pes­ti orvost a keze­lés miatt fegyel­mi eljá­rás­ban meg­bün­tet­ték. Ekkor a sér­tet­tek fel­je­len­tést tettek.

Való­já­ban a sze­ge­di, a buda­pes­ti orvos a bete­get nem kezel­te, az ellá­tá­sért pénzt nem kér­tek, kép­al­ko­tó vizs­gá­la­tok elvég­zé­sé­re, illet­ve fegyel­mi eljá­rás­ra sem került sor.

A minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a sér­tet­tek kér­ték a káruk megtérítését.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.