Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Valótlanul adta ki magát elővásárlásra jogosultnak egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki ter­mő­föld adás­vé­te­le során négy ízben is valót­la­nul tün­tet­te fel magát elő­vá­sár­lás­ra jogo­sult­ként, s tett ezzel kap­cso­la­tos jognyilatkozatot. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a Zirci Közös Önkor­mány­za­ti Hiva­tal hir­de­tő­táb­lá­já­ra kifüg­gesz­tett két külön­bö­ző föld­te­rü­let adás­vé­te­li szer­ző­dé­se kap­csán 2016 novem­be­ré­ben olyan elő­vá­sár­lói elfo­ga­dó nyi­lat­ko­za­tot nyúj­tott be, amely­ben valót­la­nul hely­ben lakó, s ezen a címen elő­vá­sár­lás­ra jogo­sult föld­mű­ves­nek adta ki magát, hol­ott élet­vi­tel­sze­rű­en nem Zir­cen, hanem az egyik köze­li falu­ban lakott.

A vád­lott 2016 szep­tem­be­ré­ben egy szin­tén Zir­cen fekvő föld­te­rü­let meg­vá­sár­lá­sá­ra kötött adás­vé­te­li szer­ző­dést, s abban valót­la­nul ugyan­csak elő­vá­sár­lás­ra jogo­sult, hely­ben lakó föld­mű­ves­ként tün­tet­te fel magát. A férfi az adás­vé­te­li szer­ző­dést a meg­kö­té­sét köve­tő­en annak kifüg­gesz­té­se és a ter­mő­föld tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben benyúj­tot­ta a Zirci Közös Önkor­mány­za­ti Hivatalhoz.

Az elkö­ve­tő eze­ken túl egy továb­bi föld­te­rü­let meg­szer­zé­sé­vel is pró­bál­ko­zott, és a ter­mő­föld­re 2019 már­ci­u­sá­ban kötött, majd a Bakony­bé­li Közös Önkor­mány­za­ti Hiva­tal hir­de­tő­táb­lá­já­ra kifüg­gesz­tett adás­vé­te­li szer­ző­dés­re tett elfo­ga­dó nyi­lat­ko­za­tá­ban valót­la­nul olyan föld­mű­ves­nek adta ki magát, aki hely­ben lakó szom­széd­ként jogo­sult elő­vá­sár­lás­ra. A fér­fi­nak való­ban tulaj­do­nát képez­te egy, az adás­vé­tel tár­gyát képe­ző ter­mő­föld­del szom­szé­dos ingat­lan, azon­ban lakó­he­lye nem a ter­mő­föld elhe­lyez­ke­dé­se sze­rin­ti, hanem egy szom­szé­dos tele­pü­lé­sen volt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és abban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az elkö­ve­tő­vel szemben.