Főoldal » Archív » Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel dr. Czeglédy Csaba Adrián az ügyészt

Az első- és a másod­fo­kú bíró­ság is kimond­ta, hogy a dr. Czeg­lédy Csaba Adri­án letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát 2018 augusz­tu­sá­ban indít­vá­nyo­zó ügyész nem köve­tett el bűn­cse­lek­ményt, hiva­ta­li köte­les­sé­gét nem szeg­te meg, mun­ká­ja során tör­vé­nye­sen járt el.

Dr. Czeg­lédy Csaba Adri­án 2018 szep­tem­be­ré­ben hiva­ta­li vissza­élés miatt fel­je­len­tést tett a kény­szer­in­téz­ke­dé­sé­nek meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyo­zó ügyész ellen arra hivat­ko­zás­sal, hogy a vád­ha­tó­ság kép­vi­se­lő­je az írás­ban, majd szó­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­ban „sze­lek­tált” a ren­del­ke­zés­re álló okira­ti bizo­nyí­té­kok között, amely maga­tar­tá­sá­val hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­te, hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­élt.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a fel­je­len­tést bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban eluta­sí­tot­ta, amely dön­tés­sel szem­ben elő­ter­jesz­tett panaszt a Leg­főbb Ügyész­ség ugyan­csak alap­ta­lan­nak tar­tot­ta.

Dr. Czeg­lédy Csaba Adri­án ezt köve­tő­en pót­ma­gán­vád­ló­ként lépett fel, és tovább­ra is azt állí­tot­ta, hogy az ügyész bűn­cse­lek­ményt köve­tett el a sérel­mé­re. A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság 2019 máju­sá­ban az indít­vá­nyát eluta­sí­tot­ta azzal, hogy a hiva­ta­li vissza­élés­nek nem sér­tett­je, fel­je­len­tő­ként pedig pót­ma­gán­vád elő­ter­jesz­té­sé­re nem jogo­sult.

A dön­tés elle­ni fel­leb­be­zést elbí­rá­ló Szol­no­ki Tör­vény­szék 2019. szep­tem­be­ré­ben hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú hatá­ro­za­tot.

A tör­vény­szék a napok­ban kéz­be­sí­tett vég­zé­sé­ben rámu­ta­tott arra is, hogy az ügyész­ség által mind­vé­gig vita­tott pót­ma­gán­vád­lói állí­tás – mely sze­rint az ira­tok nem tel­jes körű­en kerül­tek átadás­ra – köte­le­zett­ség­sze­gést nem való­sí­tott meg. Ezen túl­me­nő­en a bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész a kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sát nem kizá­ró­lag a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa, hanem a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt is indít­vá­nyoz­ta, amely állás­pont­ját tel­jes egé­szé­ben osz­tot­ta a letar­tóz­ta­tást meg­hosszab­bí­tó Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság.

A bíró­ság a fenti dön­té­se­i­ben egy­ér­tel­mű­en meg­erő­sí­tet­te azt, hogy az ügyész tör­vé­nye­sen, az anya­gi és az eljá­rá­si jog­sza­bá­lyo­kat tel­jes körű­en betart­va járt el.

Mind­ezek­re figye­lem­mel az ügyész eljá­rá­sát tör­vény­sér­tő­nek minő­sí­tő állí­tá­sok és dr. Czeg­lédy Csaba Adri­án táma­dá­sa min­den ala­pot nél­kü­löz­nek.