Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Változó világ: a kiberbűnözés

A fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját ünnep­lő magyar ügyész­ség júni­us 11-én nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át szer­vez, amely­nek egyik kiemelt témá­ja a kiber­bű­nö­zés. A cseh leg­főbb ügyész, Pavel Zeman épp úgy elő­adást tart majd erről, mint dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyettes.

A téma idő­sze­rű­sé­gét nem­csak a pan­dé­mia adja, hanem olyan ada­tok is, ame­lyek­ről Laj­tár Ist­ván az Ügyé­szek lap­já­ban írt még 2019-ben: a 2010-es évek­ben jelen­tő­sen emel­ke­dett az infor­ma­ti­kai rend­sze­re­ket érin­tő egyes bűn­cse­lek­mé­nyek száma. A 2013 júli­u­sá­ban hatály­ba lépett új bün­te­tő tör­vény­könyv ref­lek­tált az új elkö­ve­té­si módok­ra. A Btk. leké­pe­zi az Euró­pa Tanács Szá­mí­tás­tech­ni­kai Bűnö­zés­ről szóló, Buda­pes­ten 2001. novem­ber 21-én alá­írt egyez­mé­nyé­nek a ren­del­ke­zé­se­it (Buda­pes­ti Egyez­mény). A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos új bün­te­tő­el­já­rá­si kódex tovább erő­sí­tet­te a kíber­bű­nö­zés elle­ni fel­lé­pés esz­köz­tá­rást. Ugyan­így rea­gált az ügyész­ség a jelen­ség­re, hiszen lét­re­hoz­ta a Szá­mí­tó­gé­pes Bűnö­zés­sel Fog­lal­ko­zó Orszá­gos Ügyész­sé­gi Háló­za­tot, amely azt a célt szol­gál­ja, hogy az igaz­ság­szol­gál­ta­tás fel­ve­gye a ver­senyt a bűnö­zők­kel, ami a vir­tu­á­lis tér adott­sá­gai miatt nehe­zebb, mint a való világban.

„A szá­mí­tás­tech­ni­kai rend­sze­rek glo­ba­li­zált vilá­gá­ban a leg­alap­ve­tőbb eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sa is komoly nehéz­sé­gek­be ütkö­zik. A kiber­kör­nye­zet­ben meg­va­ló­sí­tott bűn­cse­lek­mé­nyek tekin­te­té­ben a bizo­nyí­tás döntő részt digi­tá­lis ada­to­kon alapul.

A kiber­bű­nö­zés egyik leg­főbb jel­lem­ző­je azon­ban az ada­tok rend­kí­vül gyors meg­vál­toz­tat­ha­tó­sá­ga, ami magá­ban fog­lal­ja a bizo­nyí­té­kok haté­kony eltün­te­té­sé­nek a lehe­tő­sé­gét. Egy szá­mí­tás­tech­ni­kai adat fel­töl­té­si, lét­re­ho­zá­si helyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa – gyak­ran a szol­gál­ta­tók együtt­mű­kö­dé­sé­nek a hiá­nyá­ból faka­dó­an – oly­kor meg­old­ha­tat­lan fel­adat elé állít­ja a bűn­ül­dö­ző szerveket.

Hason­ló módon a fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyé­nek tisz­tá­zá­sa is rend­kí­vü­li nehéz­sé­gek­be ütköz­het, figye­lem­mel arra, hogy ugyan­azt a rend­szert gyak­ran több sze­mély is hasz­nál­ja. Komoly kihí­vást jelent továb­bá az egyre elter­jed­tebb és kifi­no­mul­tabb tit­ko­sí­tá­si tech­ni­kák fel­ol­dá­sa” – írta dr. Laj­tár Ist­ván 2019-ben.

(Ügyé­szek lapja 2019. évi 1. száma: http://ugyeszeklapja.hu/?p=774)

A prob­lé­ma a pan­dé­mia miatt a hét­köz­nap­ja­ink részé­vé vált. Nem­csak azt tanul­tuk meg az elmúlt más­fél év alatt, hogy az egész­sé­günk­kel kap­cso­la­tos isme­re­te­in­ket folya­ma­to­san fris­sí­te­nünk kell, hanem azt is, hogy a netre köl­tö­zött mun­kán­kat, pri­vát éle­tün­ket veszé­lyez­te­tő táma­dá­sok­ról is tud­nunk kell. Meg kell ten­nünk az alap­ve­tő óvin­téz­ke­dé­se­ket, bár ez sok­szor olyan tudást igé­nyel, ami nem áll mind­annyi­unk ren­del­ke­zé­sé­re. Az álhí­rek ter­jesz­té­se, a kór­há­zak web­lap­ja­i­nak táma­dá­sa, az egész­ség­ügyi infor­ma­ti­kai rend­sze­rek elle­ni akci­ók vagy a banki adat­ha­lá­szat elle­ni véde­ke­zés spe­ci­á­lis fel­ké­szült­sé­get köve­tel meg.

Erre is fel kíván­ja hívni a figyel­met az ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­cia, amely­nek egyik témá­ja a kiberbűnözés.