Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Van, aki tóban horgászik, a férfi a telefonboltban tette – videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki idén ápri­lis­ban, egy sze­ge­di hiper­mar­ket üzlet­so­rá­nak bezárt üzle­te­i­ből halá­szott ki mobil­te­le­fo­no­kat és pénztárgépet.

A vád sze­rint a vád­lott 2024. ápri­li­sá­ban, tíz nap lefor­gá­sa alatt három­szor is meg­je­lent estén­ként egy bevá­sár­ló köz­pont üzlet­so­rán. Drót­ból haj­lí­tott esz­kö­zé­vel egy mobiltelefon-szaküzletből több készü­lé­ket lopott el úgy, hogy azo­kat az üzle­tet lezá­ró rácson kiügyes­ked­te, majd az áru­vé­del­mi zsi­nór­ról letép­te. Egy másik bolt­ból hason­ló mód­szer­rel a pénz­tár­gé­pet húzta magához.

Az elkö­ve­tő össze­sen 735.000 forint érték­ben lopott tele­fo­no­kat, míg a kasszá­ból 25.000 forint kész­pénzt vett magához.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség két rend­be­li lopás miatt állí­tot­ta bíró­ság elé. Az ügy­ben tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és két év bör­tön­re ítélte.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az eljá­rás másod­fo­kon, a  Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A vide­ón az egyik tele­fon­lo­pás látható.