Főoldal » Archív » Vandál módon rongálták meg a közparkot az ittasan randalírozó fiatalok

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről hozott hatá­ro­za­tot három, 20 év körü­li fia­tal­lal szem­ben, akik idén nyá­ron, pusz­ta szó­ra­ko­zás­ból, szét­ver­tek egy ját­szó­te­ret Füzesabonyban.

A három fiú júli­us 15-én kora haj­nal­ban, a város éjjel is kivi­lá­gí­tott Ifjú­sá­gi park­já­ban ita­lo­zott. Ennek során egyi­kük az alko­ho­los álla­po­ta miatt átesett egy útjá­ba kerü­lő sze­me­tes­ku­kán, és a köze­li ágyás­ba zuhant, ahol töves­től tép­ked­ni kezd­te az oda ülte­tett virá­go­kat. Ezt a töb­bi­ek előbb nevet­ve néz­ték, de azután maguk is csat­la­koz­tak hozzá, mivel jó móká­nak talál­ták a gon­do­san elül­te­tett növé­nyek elpusz­tí­tá­sát. A virá­gok kité­pé­sét köve­tő­en, a gya­nú­sí­tot­tak a park­ban talál­ha­tó ját­szó­tér körül elhe­lye­zett sze­mét­gyűj­tő edé­nye­ket kezd­ték el ron­gál­ni úgy, hogy azo­kat a tar­tó­juk­ról leemel­ve tar­tal­muk­kal együtt a föld­re boro­gat­ták. Ezután a park­ban álló pado­kat vet­ték célba, melyek hát­tám­lá­ját nagy erő­vel addig rug­dos­ták, míg az ülő­al­kal­ma­tos­sá­gok fel nem borul­tak. A padok alatt talál­ha­tó tér­kö­ve­ket az elkö­ve­tők fel­szed­ték, és azo­kat a park­ban szét­do­bál­ták. Az egyik pad mel­lett álló lám­pát olyan erő­vel ráz­ták és rán­gat­ták, hogy az a föld­re dőlt, egy sza­bad­té­ri asz­tal­ról pedig kézi erő­vel lefe­szí­tet­ték a fedőlapot.

A gya­nú­sí­tot­tak a cse­lek­mé­nyük­kel Füzes­abony Város Önkor­mány­za­tá­nak össze­sen 327.217 Ft kárt okoztak.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­tét, vala­mint ezzel hal­ma­zat­ban a kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gét meg­va­ló­sí­tó, bün­tet­len elő­éle­tű, tet­tü­ket beis­me­rő és meg­bá­nó fia­ta­lok ese­té­ben úgy ítél­te meg, hogy az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re, vala­mint alap­ve­tő sze­mé­lyi­ség­je­gye­ik­re tekin­tet­tel a bün­te­tő­el­já­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­től maga­tar­tá­suk jövő­be­ni ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. Ezért a nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en nem emelt vádat az elkö­ve­tők­kel szem­ben, hanem a közel­múlt­ban hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által lehe­tő­vé tett módon, két év idő­tar­tam­ban fel­füg­gesz­tet­te velük szem­ben az eljá­rást, és ezzel egy­ide­jű­leg elren­del­te párt­fo­gó fel­ügye­le­tü­ket, elő­ír­va szá­muk­ra, hogy köte­le­sek meg­té­rí­te­ni a sér­tett­nek a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kárt. Amennyi­ben a fel­füg­gesz­tés két éves idő­tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telik el, és a ter­hel­tek az elő­írt köte­le­zett­sé­gük­nek is ele­get tesz­nek, sor kerül­het velük szem­ben az eljá­rás megszüntetésére.