Főoldal » Hírek » Várakozás közben egy terméskővel dobta be a buszmegálló ablakát - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki Mar­ca­li­ban úgy vezet­te le indu­la­tát, hogy meg­ron­gál­ta a buszmegállót.

A vád lénye­ge sze­rint a más ügy­ben már bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló, beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben súlyos fok­ban kor­lá­to­zott vád­lott 2020 októ­be­ré­ben a haj­na­li órák­ban esős, hűvös idő­ben az ott­ho­na köze­lé­ben lévő busz­meg­ál­ló­ban várt a busz­ra, azon­ban az idő­já­rás miatt ide­ges lett.

A bosszús férfi ekkor a busz­meg­ál­ló egyik abla­kát meg­rúg­ta, majd a köze­li virág­ágyás­ból egy 18,7 kg súlyú ter­més­kö­vet vett magá­hoz. A vád­lott a követ két kéz­zel feje fölé emel­te és azt két­szer neki­dob­ta a busz­meg­ál­ló másik abla­ká­nak, ahol az üveg kitörött.

A férfi ezzel nem elé­ge­dett meg, a követ a koráb­ban meg­rú­gott ablak­hoz is hoz­zá­vág­ta, itt azon­ban az üveg nem törött ki, csak berepedt.

A vád­lott a ron­gá­lást akkor fejez­te be, ami­kor egy járó­ke­lő rászólt.

A férfi az ablak­üve­gek meg­ron­gá­lá­sá­val 50.890 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés­re tett indítványt.

A köz­te­rü­le­ti kame­ra ron­gá­lás­ról készült fel­vé­te­le a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg: