Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Váratlanul hazaérkező sértett buktatta le a betörőt – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség össze­sen több­rend­be­li lopás miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki alig két hét lefor­gá­sa alatt szá­mos üdü­lőt fosz­tott ki a Bala­ton déli part­ján, de Szek­szár­don is besur­rant egy ingatlanba.

A férfi az ötve­nes éve­i­ben jár, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már több­ször elítél­ték. A vád sze­rint a férfi 2023 júni­u­sá­tól kez­dő­dő­en rövid időn belül Sió­fo­kon, Bala­ton­feny­ve­sen, Bala­ton­sze­me­sen, Fonyó­don, Bala­ton­bog­lá­ron, és Szek­szár­don is besur­rant, vagy – az abla­kot befe­szít­ve, más ese­tek­ben betör­ve – beju­tott nya­ra­lók­ba és lakó­há­zak­ba, ahon­nan kész­pénzt és nagy érté­kű ingó­sá­go­kat zsákmányolt.

A vád­lott tizen­egy sér­tett­nek közel két­mil­lió forint kárt okozott.

2023 júli­u­sá­ban az egyik várat­la­nul haza­ér­ke­ző sér­tett tet­ten érte a nya­ra­ló­ban érté­kek után kuta­tó fér­fit, akit ezután a hely­szí­nen vissza­tar­tott a jár­őrök meg­ér­ke­zé­sé­ig. A sió­fo­ki nyo­mo­zók ezt köve­tő­en őri­zet­be vet­ték a fér­fit, azon­ban – a letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi indít­vány elle­né­re – a bíró­ság a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, illet­ve köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és – mivel a férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez jár­mű­vet hasz­nált – jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

A fény­ké­pet az egyik betört ablak­ról a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.

A betört ablak