Főoldal » Hírek » Vascső, nyújtófa, husáng, kés is volt a két társaságnál – apa és fia letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik egy hara­go­suk­ra támad­tak kedd este és min­den kezük­be kerü­lő esz­köz­zel bántalmazták.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­ta­labb férfi gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett kedd este az egyik megye­be­li falu­ban, ami­kor meg­lát­ta a szin­tén autó­val köz­le­ke­dő hara­go­sát. A köze­li ven­dég­lő előtt mind­ket­ten meg­áll­tak, kiszáll­tak az autó­ból és szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A vita során a gya­nú­sí­tott elő­vett egy kést és közöl­te a sér­tet­tel, hogy „meg­halsz”. Ekkor a sér­tett az autó­já­hoz lépett, egy fahu­sán­got akart elő­ven­ni, mely­re vála­szul a gya­nú­sí­tott a kést a cso­mag­tar­tó­ba szúr­ta, majd az alkar­ján meg­vág­ta a sértettet.

A sér­tett a táma­dás hatá­sá­ra segít­sé­gül hívta roko­na­it, ahogy a gya­nú­sí­tott rokon­sá­ga – köz­tük az édes­ap­ja – is meg­je­lent a hely­szí­nen. A két tár­sa­ság­ból töb­ben szer­szá­mok­kal, így vas­cső­vel, lapát­tal, nyúj­tó­fá­val vol­tak fel­fegy­ver­kez­ve. A vita során a gya­nú­sí­tott és az édes­ap­ja egy-egy vas­cső­vel több alka­lom­mal fejen és lábon ütöt­ték a másik tár­sa­ság egy tag­ját, vala­mint ököl­lel és lapát­tal ütle­gel­ték a sér­tet­tet is. A bán­tal­ma­zá­sok­ban több, eddig még nem azo­no­sí­tott sze­mély is rész vett. A vita lezá­rá­sa­ként a sér­tet­tet egy bicik­li­vel is meg­dob­ták, aki­nek a több­szö­rös bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ese­mény­so­ro­zat végé­re egy 25-30 fős fel­dü­hö­dött cso­por­to­su­lás ala­kult ki a ven­dég­lő előtt.

A fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­se­in fog dönteni.