Főoldal » Archív » Vascsővel akarta behajtani a tartozást

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy magyar­atá­di fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016. tava­szán fél zsák kuko­ri­cát adott köl­csön egy isme­rő­sé­nek, aki azon­ban azt nem adta vissza. 2016. augusz­tus­ban, ami­kor a vád­lott az isme­rő­sét egy busz­meg­ál­ló­ban meg­lát­ta, oda­ment hozzá és az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas, haj­lí­tott végű fém cső­vel meg­ütöt­te, miköz­ben meg­fe­nye­get­te, hogy betö­ri a fejét és köve­tel­te vissza a kuko­ri­cát.

A sér­tett férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, továb­bi bán­tal­ma­zá­sát az élet­tár­sa aka­dá­lyoz­ta meg.

Az ügyész­ség a 63 éves vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a fém cső elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.