Főoldal » Hírek » Vascsővel bántalmazta a sértettet - a Komárom - Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint 2021. ápri­lis 16 -án egy vas­cső­vel bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sa jelen­le­gi barát­ját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint férfi 2021. ápri­lis 16-án talál­ko­zott koráb­bi élet­tár­sá­val Doro­gon egy par­ko­ló­ban, ahová a nő jelen­le­gi barát­já­val érke­zett, mivel tar­tott a gyanúsítottól.

A férfi a gép­ko­csi­já­val érke­zett a par­ko­ló­ba, abból nem is szállt ki, majd nagy gáz­zal kito­la­tott és majd­nem elütöt­te a másik fér­fit. A gya­nú­sí­tott ezután gép­ko­csi­já­val elhaj­tott a par­ko­ló­ból, de pár per­cen belül vissza­tért, és a jár­mű­ből kiszáll­va abból egy vas­csö­vet vett magá­hoz, ami­vel rátá­madt volt élet­tár­sa jelen­le­gi barát­já­ra, egy­szer a fején és egy­szer a bal olda­lán, bor­da­tá­jé­kon megütöt­te, majd dula­kod­ni kezd­tek.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hajas fej­bőr repesz­tett seb­zé­sét, bor­da­tö­rést, és lép­re­pe­dést szen­ve­dett. A sér­tet­ten élet­men­tő műté­tet kel­lett vég­re­haj­ta­ni, lépét eltávolították. 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként az elkövetőt.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2021. ápri­lis 19-én egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a tanú­kat meg­fe­nye­get­né, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, továbbá volt élet­tár­sa és a sér­tett sérel­mé­re újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.