Főoldal » Hírek » Vascsővel és gázpisztollyal támadtak egymásra - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint pén­tek éjjel ren­dez­ték erő­sza­ko­san nézet­el­té­ré­sü­ket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke három tár­sá­val sze­mély­gép­ko­csi­val meg­je­lent 2021. janu­ár 22. nap­ján, rövid­del éjfél után az egyik megye­be­li kis­vá­ros­ban lakó másik gya­nú­sí­tott­nál. A két férfi között koráb­ban egy autó­vá­sár­lás­ból eredő nézet­el­té­rés volt. A férfi, miu­tán ész­lel­te a háza körül kis sebes­ség­gel körö­ző autót, egy vas­csö­vet vett magá­hoz, oda­lé­pett az autó­hoz, mely­re több alka­lom­mal ráütött. Az üté­sek követ­kez­té­ben a gép­ko­csi több abla­ka kitört, karosszé­ri­á­ja meg­sé­rült és abban mint­egy 150.000.-Ft-os kár kelet­ke­zett. A vas­cső­vel való bán­tal­ma­zás után a férfi oda­lé­pett az autó­hoz, kinyi­tot­ta a jobb olda­li első ajtót, mely­re vála­szul az autót veze­tő férfi a gép­ko­csi­ba beké­szí­tett és abban elhe­lye­zett műkö­dő­ké­pes, lőfegy­ver­nek lát­szó gáz-riasztó marok­lő­fegy­vert magá­hoz vette és azzal leg­alább két lövést adott le a másik gya­nú­sí­tott­ra.

A gya­nú­sí­tot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök mind­két gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ták. Az elő­ál­lí­tás során elren­delt min­ta­vé­tel a vas­cső­vel bán­tal­ma­zó férfi vonat­ko­zá­sá­ban amfe­ta­min fogyasz­tá­sát mutat­ta ki.

A rend­őr­ség az autót veze­tő fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, míg a vas­cső­vel táma­dó gya­nú­sí­tot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, ron­gá­lás vét­sé­gé­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

A főügyész­ség mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt letar­tóz­ta­tá­suk egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben mind­két gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.