Főoldal » Hírek » Vascsővel és viperával támadtak a maszkos rablók - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­te és minő­sí­tett magán­lak­sér­tés miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik arcot taka­ró maszk­ban, éjjel tör­tek rá ott­ho­nuk­ban a sér­tet­tek­re, majd vas­cső­vel és vipe­rá­val bán­tal­maz­ták őket. Áldo­za­ta­ik ellen­ál­lá­sa miatt azon­ban végül érté­kek nél­kül távoztak.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2021. janu­ár 29-én, éjjel 2 óra­kor, arcu­kon sap­ká­ból kiala­kí­tott masz­kot visel­ve meg­je­lent a sér­tet­tek kece­li házá­nál. Egyi­kük lekap­csol­ta a vil­lany­órát, majd a kopo­gás­ra fel­fi­gye­lő, illet­ve ajtót nyitó sér­tet­tet a ruhá­já­nál fogva meg­ra­gad­ta, és ököl­lel meg­ütöt­te. Ezután mind­ket­ten bemen­tek a házba, és az elő­ző­leg táma­dó­an fel­lé­pő vád­lott egy 66 cm hosszú vas­cső­vel a kezé­ben a bent tar­tóz­ko­dó és álmá­ból fel­ri­a­dó nőtől ara­nyat és pénzt köve­telt. Az asszony segít­sé­gét kiál­tott, mire meg­je­lent a férje. A két rabló azon­ban rátá­madt, vas­cső­vel és vipe­rá­val ütöt­ték, ami­től a férfi beesett a für­dő­szo­bá­ba. Ezután mind­két táma­dó vissza­ment a háló­szo­bá­ban fekvő nőhöz, aki véde­ke­zés­kép­pen rátá­madt egyi­kük­re és letép­te arcá­ról a masz­kot. Ő ekkor a kezé­ben lévő vipe­ra len­dí­té­sé­vel előbb össze­tör­te a csil­lárt, majd az asszony tér­dé­re, hátá­ra, végül az ágyra ütött.

A csö­röm­pö­lés­re az addig a másik vád­lot­tal a szom­széd szo­bá­ban dula­ko­dó férj is meg­je­lent és a fele­ség táma­dó­já­ra ron­tott. A sér­tet­tek véde­ke­zé­se miatt végül a rab­lók meg­hát­rál­tak és anél­kül távoz­tak, hogy bár­mit elvit­tek volna. A sér­tet­tek a bán­tal­ma­zás során 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos, repesz­tett sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség a két fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és minő­sí­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.