Főoldal » Hírek » Vascsővel ütötte fejbe – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből okoz­ta a sér­tett halálát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és fele­sé­ge között hosszabb ideje meg­rom­lott a kap­cso­lat és emel­lett rend­sze­re­sen vesze­ked­tek is, minden­nek elle­né­re együtt éltek egy megye­be­li tanyás ingatlanban. 

A vád­lott 2020. júli­us 5. nap­ján, a kora esti órák­ban átnéz­te fele­sé­ge mobil­te­le­fon­ját és ész­lel­te, hogy rend­sze­re­sen beszél­get a sér­tet­tel. A vád­lott kér­dő­re vonta fele­sé­gét, vesze­ked­tek, mely­nek során a férfi meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy az édes­any­ját vala­mint közös gyer­me­kü­ket, mind pedig a sér­tet­tet meg­öli. A vád­lott fele­sé­ge mind­eköz­ben érte­sí­tet­te a sér­tet­tet, hogy „baj van”, aki a hely­szín­re indult. A vád­lott erről tudo­mást sze­rez­ve magá­hoz vett egy 25 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és egy 50 cm hosszú vas­csö­vet, majd a sér­tet­tel az ingat­lan előt­ti úttes­ten talál­koz­tak össze. Itt közöt­tük vita kez­dő­dött, mely­nek során köl­csö­nö­sen meg­ütöt­ték egy­mást, majd a vád­lott a vas­rúd­dal egy­szer a sér­tet­tet fejen ütöt­te. A férfi az ütés hatá­sá­ra azon­nal össze­esett, a fejét az asz­falt­ba ütöt­te, és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A továb­bi bán­tal­ma­zást egy arra kerék­pá­ro­zó sze­mély aka­dá­lyoz­ta meg. 

A sér­tett olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en több­szö­rös műté­ti beavat­ko­zás elle­né­re éle­tét vesztette.

A főügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja. 

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.