Főoldal » Hírek » Vascsővel verte félholtra az unokatestvérét - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben Lajos­mi­zsén egy vas­cső­vel úgy meg­ver­te az uno­ka­test­vé­rét, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügy vád­lott­ja és a sér­tett uno­ka­test­vé­rek, koráb­ban nem volt köz­tük tett­le­ges­sé­gig faju­ló konf­lik­tus. Az utób­bi idő­ben azon­ban nem vol­tak szo­ros kapcsolatban.

2020. decem­ber 13-án a vád­lott egy disz­nó­vá­gá­son volt, ahol alko­holt is fogyasz­tott. A disz­nó­vá­gás során azt hal­lot­ta, hogy a sér­tett állí­tó­lag azt híresz­te­li, hogy ne barát­koz­za­nak vele, mert a vád­lott­nak csak addig jó vala­ki, amíg ki nem hasz­nál­ja. Az ittas vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, így miu­tán haza­ért a disz­nó­vá­gás­ból, pró­bál­ta fel­hív­ni a sér­tet­tet, de nem vette fel a telefont. 

A vád­lott üze­ne­tet írt a sér­tett­nek, ami­ben kér­dő­re vonta. A sér­tett ezt nem értet­te, ezért fel­aján­lot­ta, hogy átmegy a vád­lott­hoz meg­be­szél­ni a dol­got. A vád­lott erre a válasz­üze­ne­té­ben azzal fenye­get­te meg az uno­ka­test­vé­rét, hogy nem biz­tos, hogy haza is fog menni. A sér­tett a fenye­ge­tés elle­né­re az autó­já­val átment a vád­lott lajos­mi­zsei tanyájára.

A sér­tett beállt a vád­lott udva­rá­ra és dudá­lás­sal jelez­te, hogy meg­ér­ke­zett. A gép­ko­csi­ból kiszál­ló sér­tett­nek a vád­lott nem mon­dott sem­mit, hanem a kezé­ben lévő vas­cső­vel több­ször ráütött a sér­tett fejé­re és kar­já­ra. A sér­tett a verés miatt elájult és a föld­re került.

A vád­lott ezután a vas­cső­vel még a sér­tett autó­já­ra is több­ször ráütött, ami miatt a bal hátsó és bal első ajtó­üveg kitört, az első szél­vé­dő­üveg bepók­há­ló­so­dott és a bal vissza­pil­lan­tó tükör bur­ko­la­ta is letö­rött. A szán­dé­kos ron­gá­lás­sal a vád­lott 115.000 forint kárt okozott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt szá­mos súlyos sérü­lést, köz­tük élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként arc- és agy­ko­po­nya töré­se­ket szen­ve­dett. A sér­tet­ten élet­men­tő műté­tet kel­lett elvégezni.

A vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a vas­csö­vet is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.