Főoldal » Hírek » Vaslánccal rongált - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge, ron­gá­lás vét­sé­ge és ittas álla­pot­ban jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki vas­lánc­cal ütve oko­zott kárt két gép­ko­csi­ban, mert dühös lett ami­att, hogy rend­őrt hív­tak rá.

A vád­irat sze­rint a súlyo­san ittas fér­fit a kol­lé­ga­nő­je gép­ko­csi­val haza vitte. A gép­ko­csit veze­tő nő fel­csen­ge­tett az orosz­lá­nyi lakás­ba azért, hogy a férfi élet­tár­sát érte­sít­se érke­zé­sük­ről. A férfi élet­tár­sa lejött az épü­let elé, ott a két nő beszél­ge­tett. Ezalatt a férfi beült az autó­ba, és azt vezet­ve a lakó­há­zak között köz­le­ke­dett, miköz­ben több­ször hang­jel­zést adott.

A dudá­lást hall­va egy kör­nyé­ken lakó nő fel­hív­ta a fér­fit arra, hogy a kia­bá­lást és hang­jel­zést fejez­ze be, külön­ben érte­sí­ti a rend­őr­sé­get. Ekkor a férfi a kocsi­ból kiug­rott, fenye­ge­tő­en a nő felé lépett, keze­i­vel felé hado­ná­szott, ezért a nő véde­ke­ző­leg az elkö­ve­tőt meglökte.

Ezután a nő a laká­sa felé indult, azon­ban a férfi az épü­le­tig követ­te. A férfi a lép­cső­ház­ba is belé­pett a nő után, aki­nek a kis­ko­rú gyer­me­két egy másik nő tar­tot­ta. A gyer­mek édes­any­ja a fenye­ge­tő­en fel­lé­pő fér­fit a lép­cső­ház­ból kilök­te, ezután tele­fo­non a rend­őr­sé­get értesítette.

Az elkö­ve­tő emi­at­ti harag­já­ban a par­ko­ló­ban álló két gép­ko­csit a kezé­ben tar­tott 50 cm hosszú­sá­gú vas­lánc­cal meg­ütöt­te, az egyik­ben 296.000 Ft,  a másik­ban 47.000 Ft kárt okozott. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, köte­lez­ze indu­lat­ke­ze­lő, illet­ve kész­ség­fej­lesz­tő tré­nin­gen rész­vé­tel­re, vala­mint a lefog­lalt vas­lán­cot koboz­za el.