Főoldal » Hírek » Vasúti átjáróba tolatott és letörte a csapórudat a debreceni férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki későn vette észre a vas­úti átjá­ró utáni útsza­ka­szon tör­té­nő fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat, ezért vissza­to­la­tott a vas­úti átjá­ró­ba, eköz­ben letör­te a sorom­pó csapórúdját. 

A vád­lott 2021. júli­us 16-án 11 óra körü­li idő­ben Deb­re­cen bel­te­rü­le­tén egy sze­mély­gép­ko­csi­val közlekedett.

A vád­lott úti­cél­já­nak meg­fe­le­lő­en átha­ladt egy dupla vas­úti sín­pá­rat keresz­te­ző vas­úti átjá­rón, azon­ban ekkor ész­lel­te, hogy köz­vet­le­nül az átjá­ró után épí­té­si mun­ká­la­tok foly­nak és az utat sza­lag­gal elzárták.

Ekkor a vád­lott a gép­ko­csi­val meg­állt és úgy dön­tött, hogy vissza­megy abba az irány­ba ahon­nan érke­zett, ezért hát­ra­me­net­ben ráhaj­tott a vas­úti átjá­ró­ra, azon­ban nem vette észre, hogy idő­köz­ben az átjá­rót biz­to­sí­tó fény­jel­ző készü­lék tilos jel­zés­re vál­tott és a fél­so­rom­pó víz­szin­tes hely­zet­be került, ezért a sze­mély­gép­ko­csi­val neki­üt­kö­zött a csa­pó­rúd­nak, amely letört.

A vád­lott fenti maga­tar­tá­sá­val közel 30.000 forint kárt oko­zott a vas­út­tár­sa­ság­nak, amely nem térült meg.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a köz­le­ke­dés biztonságát.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és a sér­tett kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt uta­sít­sa egyéb tör­vé­nyes útra.