Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vasúti átjáróban rekedt autó okozott balesetet – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség és köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy húszas éve­i­ben járó belga állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő a for­gal­mi okból a vas­úti átjá­ró­ban rekedt autó­ját elso­dor­ta a dél-balatoni vas­út­vo­na­lon köz­le­ke­dő szerelvény.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal nő 2021 júli­u­sá­ban Bala­ton­sza­ba­di­ban a vas­út­ál­lo­más felől köz­le­ke­dett a 7-es számú főút irá­nyá­ba egy gép­jár­mű­sor tag­ja­ként úgy, hogy az autó­ban még három utast szállított.

A vád­lott az ara­szo­ló kocsi­sor­ban úgy haladt be a vas­úti átjá­ró­ba, hogy a figyel­met­len­sé­ge miatt nem győ­ző­dött meg arról, hogy a vas­úti átjá­rón folya­ma­to­san át tud-e halad­ni, az átjá­rót el is tudja-e hagy­ni, és miu­tán az előtt hala­dó jármű for­gal­mi okból meg­állt, a vád­lott az autó­já­val a vas­úti átjá­ró­ban rekedt. Eköz­ben Buda­pest felől érke­ző vonat miatt a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó fény­jel­ző­ké­szü­lék piros jel­zés­re vál­tott, majd a csa­pó­ru­dak lezá­ród­tak a vád­lott autó­ja körül. A fia­tal nő ezután hiába pró­bált úgy helyet vál­toz­tat­ni, hogy az autó­ja leke­rül­jön a sín­pár­ról, az érke­ző – gyors­fé­ke­zés­be kezdő, és folya­ma­to­san hang­jel­zést adó – sze­rel­vény  végül elso­dor­ta a gépkocsit.

Az autó uta­sai közül ket­ten még az ütkö­zés előtt ki tud­tak száll­ni, azon­ban a vád­lott és egy másik társa az autó­ban rekedt, de a körül­mé­nyek­hez képest sze­ren­csés kime­ne­te­lű bal­eset­ben csak a vád­lott szen­ve­dett súlyos sérü­lé­se­ket. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel ugyan­ak­kor nem­csak a saját magát és uta­sa­it, hanem a vona­ton uta­zók – köz­tük 272 utas - testi épsé­gét is veszé­lyez­tet­te, vala­mint több órára jelen­tő­sen meg­za­var­ta a vas­úti köz­le­ke­dés rend­jét is, mivel ezen idő alatt 2 sze­mély­szál­lí­tó vonat helyett pót­ló­bu­szok köz­le­ked­tek, 6 vonat rész­le­ge­sen elma­radt, 10 vonat pedig össze­sen 772 per­cet késett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó­kat a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során a bal­eset­ben részes járművekről.

Az ügyész­ség fel­hív­ja a a figyel­met, hogy csak úgy sza­bad behaj­ta­ni a vas­úti átjá­ró­ba ha a folya­ma­tos átha­la­dás is biztosított.