Főoldal » Hírek » Vasvillás ámokfutás - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt, aki egy nézet­el­té­rés okán meg­je­lent a sér­tett férfi lakó­he­lyén, vas­vil­lá­val a kezé­ben berúg­ta a kaput, és az udva­ron tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­ve, felé több­ször szúró moz­du­la­to­kat tett. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. decem­ber hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban, ittas álla­pot­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen meg­je­lent annak a fér­fi­nek a lakó­há­zá­nál, aki­vel koráb­ban a test­vé­re nézet­el­té­rés­be került. Az autó­já­ból elő­vett egy vas­vil­lát, azt a kezé­ben tart­va a kerí­tés­ka­put berúg­va, bement az udvar­ra. Az udva­ron tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­te, mire az fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon, a vád­lott viszont a vas­vil­lá­val hado­ná­szott, köz­ben vélet­le­nül betör­te az ott par­ko­ló gép­jár­mű szélvédőjét.

A sér­tett ismét ki akar­ta kül­de­ni, de a vád­lott kia­bál­ni kez­dett és a vil­lá­val a mint­egy 1,5 méter­re álló sér­tett irá­nyá­ba szúró moz­du­la­to­kat tett. Ami­kor közöl­ték vele, hogy hív­ták a rend­őr­sé­get, az utcá­ban tovább menve, egy másik helyi lakos fér­fi­vel is vitá­ba keve­re­dett, őt is vas­vil­lá­val fenye­get­te, illet­ve felé­je szur­kált. A sér­tett egy fada­rab­bal véde­ke­zett, ráütött a vil­lá­ra, majd az esz­közt kicsa­var­ta a vád­lott kezé­ből, aki elesett, ekkor a sér­tett rátér­delt, mire a vád­lott közöl­te, hogy most már inkább elmen­ne. A férfi a vas­vil­lát a hely­szí­nen hagy­va, eltávozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.