Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Vasvillával kergette el a kormánytisztviselőket – letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki az egyik megyei járá­si kor­mány­hi­va­tal tiszt­vi­se­lő­it ker­get­te el és oko­zott egyi­kük­nek sérü­lést.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. szep­tem­ber 24-én a dél­előt­ti órák­ban a járá­si hiva­tal három kor­mány­tiszt­vi­se­lő­je jelent meg az egyik megyei kis­fa­lu­ban, hogy a gya­nú­sí­tott­nál kör­nye­zet­ta­nul­mányt készít­se­nek. A hiva­ta­los eljá­rá­suk során a kor­mány­tiszt­vi­se­lők kitű­zőt visel­tek, vala­mint már koráb­ban is eljár­tak a gya­nú­sí­tott­nál, így a férfi őket ismer­te. A tanul­mány készí­té­se során a gya­nú­sí­tott a kapun belül állt, míg a sér­tet­tek a kapun kívül tar­tóz­kod­tak és miköz­ben a jegy­ző­köny­vet vezet­ték kér­dé­se­ket tet­tek fel a fér­fi­nak. Az egyik kér­dést köve­tő­en a gya­nú­sí­tott hátra ment az udvar­ba és magá­hoz vett egy vas­vil­lát, majd a kapun kilép­ve a sér­tet­tek fel­me­nő­it szi­dal­maz­va közöl­te velük, hogy taka­rod­ja­nak. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­től meg­ré­mül­ve a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő férfi és két nő a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­juk­hoz sza­lad­tak. Ezzel azon­ban a gya­nú­sí­tott nem elé­ge­dett meg, a vas­vil­lá­val a gép­ko­csi tete­jé­re ütött, majd a jobb olda­li ablak­üve­get bezúz­ta és a vas­vil­lá­val a jobb első ülé­sen ülő fér­fit vál­lon szúr­ta. A sér­tett­nek a szú­rás, vala­mint a kitört szi­lán­kok miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló vérző sérü­lés­ekei kelet­kez­tek. A sérült férfi gép­ko­csit veze­tő tár­sá­nak azon­ban sike­rült az autót elin­dí­ta­nia és a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni­ük, meg­aka­dá­lyoz­va így a továb­bi súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sát is.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. Indít­vá­nyát az ügyész­ség indo­kol­ta azzal is, hogy a férfi vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el a cse­lek­ményt, vala­mint elle­ne nyo­mo­za­ti szak­ban más bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te.