Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Védett fenyőrigókra vadászott egy olasz férfi az ostorosi határban – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Magyar­or­szá­gon élő kül­föl­di állam­pol­gár azért lövöl­dö­zött a kis­tes­tű mada­rak­ra, mert – állí­tó­la­gos olasz szo­kás sze­rint – vacso­rát sze­re­tett volna készí­te­ni belő­lük magá­nak.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a négy fenyő­ri­gó éle­tét kiol­tó elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A vád sze­rint az idős férfi 2022. októ­ber 31-én kora reg­gel a terep­já­ró­já­val haj­tott ki a lakó­he­lyé­ről Osto­ros kül­te­rü­le­té­re. Ide magá­val vitte az enge­dély nél­kül tar­tott egy­lö­ve­tű vadász­pus­ká­ját a hozzá tar­to­zó ötven­ki­lenc söré­tes vadász­töl­ténnyel együtt, vala­mint betett a kocsi­ba több kabá­tot és két hang­szó­rót. A vád­lott a falu­tól nem messze fekvő sző­lő­ül­tet­vény mel­lett állt meg, a madár­dalt ját­szó hang­szó­ró­kat kiakasz­tot­ta egy fára, a jármű abla­ka­it leta­kar­ta a kabá­tok­kal, ő maga pedig elhe­lyez­ke­dett a veze­tő­ülé­sen, ahol les­ből várta, hogy a madár­kák felé­je repül­je­nek. Ez meg is tör­tént, így sike­rült közü­lük hat lövés­sel négyet lelő­nie.

A puska dör­re­né­se­it meg­hal­lot­ta egy közel­ben tar­tóz­ko­dó hiva­tá­sos vadász, aki ráadá­sul azt is tapasz­tal­ta, hogy a zajra egy egész őzcsa­pat mene­kült ki rémül­ten a sző­lők közül. Emi­att a hely­szín­re sie­tett, ahol tet­ten érte a vad­or­zót, majd kihív­ta a rend­őr­sé­get.

A fenyő­ri­gó Magyar­or­szá­gon egy minisz­te­ri ren­de­let értel­mé­ben védett állat­nak minő­sül, az érté­ke egye­den­ként 25.000 Ft.

A járá­si ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet, aki­vel szem­ben a vád­irat­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je őt két év, vég­re­haj­tá­sá­ban három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re, továb­bá – a tőle lefog­lalt bűn­je­lek elkob­zá­sa mel­lett – köte­lez­ze közel negyed­mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

A lefoglalt a madárdalt játszó hangszórók, a vadászpuska a hozzá tartozó sörétes vadásztölténnyel