Főoldal » Archív » Végig fosztogatták Lengyeltóti környékét - Buzsákon a gázcsövet is eltörték, ömlött a gáz -

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­rend­be­li lopás miatt vádat emelt két fel­nőtt és egy fia­tal­ko­rú fér­fi­val szemben.

A vád­lot­tak roko­nok, egy ház­tar­tás­ban élnek. 2016 nya­rán Len­gyel­tó­ti kör­nyé­kén több falu­ban tör­tek fel laká­so­kat, nya­ra­ló­kat és sze­mély­gép­ko­csit, volt, ahova két­szer is vissza­tér­tek. Külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, szer­szám­gé­pe­ket és kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el mind­össze­sen 1.250.000,- forint érték­ben. Buzsá­kon a vád­lot­tak egy lakás falá­ról a beme­ne­ti gáz­csö­vet tör­ték le, más­nap a szom­széd zárta el a gáz­csa­pot, addig csak­nem 200 m3 gáz ömlött ki.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fel­nőtt vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.