Főoldal » Hírek » Végig hitt magában az áruházi tolvaj – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy hónap alatt négy­szer kísé­relt meg nagyobb érték­ben lopni ugyan­ab­ból az áru­ház­ból.

 

A vád­irat sze­rint a férfi elő­ször 2021 szep­tem­ber végén lopott egy buda­ör­si lakás­fel­sze­re­lé­si áru­ház­ból. Ekkor meg­pa­kolt kosa­rá­val az önki­szol­gá­ló pénz­tá­ra­kon át, össze­sen közel 150.000,- Ft  érté­kű áru­cik­kek­kel távo­zott fize­tés nél­kül.

Két hét múlva meg­is­mé­tel­te a láto­ga­tá­sát, ekkor már mint­egy 225.000,- Ft érté­kű áru­val meg­ra­kott kosa­rát tolta ki az áru­ház­ból.

Miu­tán az első két eset­nél nem kap­ták el, egy hét múlva ismét vissza­tért. Ekkor az elő­ző­höz hason­ló érték­ben pró­bált lopni. Azon­ban elhagy­ta a sze­ren­csé­je. A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat lefü­lel­te mielőtt elhagy­ta volna a kosa­rá­val az áru­ház terü­le­tét.

A fen­ti­ek sem vet­ték el az elkö­ve­tő ked­vét attól, hogy egy újabb hét múlva ismét vissza­tér­jen. Ekkor közel 100.000,- Ft érték­ben kosa­rá­ba rakott árut pró­bált fize­tés nél­kül kitol­ni az áru­ház­ból. Azon­ban ez a cse­lek­mé­nye, az elő­ző­höz hason­ló­an nem járt ered­ménnyel.

Az ügy­ben a Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.