Főoldal » Archív » Végig lopta a várost

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kilenc lopás miatt emelt vádat egy 26 éves, letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső gya­nú­sí­tott ellen.

A mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, koráb­ban már több­ször bün­te­tett sal­gó­tar­já­ni vád­lott 2017 novem­be­re óta vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­ből tar­tot­ta fenn magát.

Válo­ga­tás nél­kül lopott sal­gó­tar­já­ni üzle­tek­ből és magán­sze­mé­lyek­től. Koz­me­ti­kai és élel­mi­szer­üz­le­tek is a sér­tett­jei között sze­re­pel­tek, ahon­nan rend­re édes­sé­ge­ket, sze­szes ita­lo­kat és illat­sze­re­ket zsák­má­nyolt, de lopott mobil­te­le­fo­nos szak­üz­let­ből és dohány­bolt­ból is. Az üzle­tek­ben ruhá­za­tá­ba rej­tet­te a ter­mé­ke­ket, majd fize­tés nél­kül távo­zott, míg a mobil­te­le­fon szak­üz­let­ben egy tele­font kért el meg­te­kin­tés­re, amit aztán ellopott.

A vád­lott az egyik sal­gó­tar­já­ni kon­di­te­rem­ből is eltu­laj­do­ní­tott egy tele­font, majd egy ház udva­rán álló teher­gép­ko­csi­ból lopta ki a sér­tett váll­tás­ká­ját kész­pénz­zel és ira­tok­kal együtt. Végül idén janu­ár köze­pén az egyik sal­gó­tar­já­ni ékszer­üz­let­ből tulaj­do­ní­tott el egy arany­lán­cot, amit meg­te­kin­tés­re elkért az eladó­tól, majd kisza­ladt vele az üzletből.

A külö­nös vissza­eső, 2018 janu­ár­ja – az ékszer­bol­ti lopás – óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát, vala­mint 76.000 forint vagyon­el­kob­zást, az oko­zott károk és a bűn­ügyi költ­ség meg­té­rí­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz majd ítéletet.