Főoldal » Hírek » Végleg eltiltották a vezetéstől a notórius ittas sofőrt- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től azt a 42 éves fér­fit, aki három alka­lom­mal veze­tett itta­san úgy, hogy már koráb­ban is elítél­ték ittas vezetésért.

A férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség azért emelt vádat, mert 2020. feb­ru­ár 12-én a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei tet­ten érték őt, amint a város főút­ján ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett az éjsza­kai órákban.

Az ügy­ben eljá­ró Sal­gó­tar­jái Járás­bí­ró­ság a férfi továb­bi két, Pest megyé­ben tör­tént ittas veze­té­si ügyét is egye­sí­tet­te az eljá­rás­hoz, és a bűn­cse­lek­mé­nye­ket együtt bírál­ta el.

A férfi soha nem ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel, ennek elle­né­re már több­ször állt bíró­ság előtt ittas veze­tés miatt és több tucat sza­bály­sér­té­se is volt, koráb­ban fel­füg­gesz­tett, majd letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést kapott, jelen­leg is bör­tön­ben ül.

A bíró­ság most a ter­hé­re rótt három rend­be­li ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt 1 év 8 hó fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

A férfi több jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt követ­te el a most elbí­rált ittas veze­té­se­it, ez egyéb­ként a május 17-én élet­be lépett sza­bá­lyok sze­rint önma­gá­ban is bűn­cse­lek­mény volna. Ráadá­sul két bűn­cse­lek­mé­nyét már azt köve­tő­en követ­te el, hogy koráb­ban első fokon vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték ittas vezetésért.

A bíró­ság a vád­lott köz­le­ke­dé­si elő­éle­te, elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyei és köz­le­ke­dé­si morál­ja miatt meg­ala­po­zott­nak látta azt az ügyé­szi indít­ványt, hogy a vád­lott alkal­mat­lan a köz­úti  jár­mű­ve­ze­tés­re, ezért attól vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta őt.

Az íté­let nem jog­erős, az ellen a vád­lott a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.