Főoldal » Hírek » Végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyész a gondatlan sofőrrel szemben- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en vezet­te a gép­jár­mű­vet, emi­att felet­te ural­mát elve­szí­tet­te, az útról kisod­ró­dott jármű utasa több­szö­rös bor­da­tö­rést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 26-án autót veze­tett a 8136-os főúton Tata irá­nyá­ból Kocs felé, a jobb első ülé­sen házas­tár­sa utazott.

A sofőr a kihe­lye­zett „Sebes­ség­kor­lá­to­zás 60 km/óra” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sát meg­sért­ve leg­alább 75-80 km/óra közöt­ti sebes­ség­gel vezet­te a jár­mű­vet, ami­nek követ­kez­té­ben a balra ívelő útka­nya­ru­lat­ban – amely előtt eső­zés­re utaló kiegé­szí­tő táb­lá­val ellá­tott „Csú­szós úttest” veszélyt jelző jel­ző­táb­la talál­ha­tó – elvesz­tet­te a gép­ko­csi felet­ti uralmat.

A gép­ko­csi kereszt­be for­dult, átsod­ró­dott a másik sávba, majd az úttest mel­let­ti árok falá­nak ütkö­zött a jobb ele­jé­vel, emi­att meg­pör­dült, fel­bo­rult, és vissza­bil­len­ve állt meg.

A sofőr házas­tár­sá­nak mell­üre­gi sérü­lé­se, több­szö­rös bor­da­tö­ré­se, tüdő­zú­zó­dá­sa kelet­ke­zett, a sofőr napon belül gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a gon­dat­lan fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­le­ges hatá­lyú  jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.