Főoldal » Archív » Végrehajtandó börtön egy marokkói és egy román embercsempésznek

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri és a Bics­kei Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a marok­kói és román állam­pol­gárt, akik 2015. augusz­tus 9-én, illet­ve szep­tem­ber 1-jén anya­gi haszon­szer­zés fejé­ben össze­sen 38 fő, érvé­nyes úti okmánnyal nem ren­del­ke­ző iraki és szí­ri­ai állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye