Főoldal » Archív » Végrehajtandó börtön egy pályázathoz kapcsolódó vesztegetés miatt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bűn­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a három vád­lott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tó és vég­re­haj­tan­dó bör­tönt kisza­bó bíró­sá­gi íté­let helybenhagyását.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy Bács-Kiskun megyei egész­ség­ügyi intéz­mény non­pro­fit cége uniós pályá­za­ti fel­hí­vás­ra 2010 feb­ru­ár­já­ban pályá­za­tot nyúj­tott be 1 mil­li­árd 342 mil­lió forint érté­kű fej­lesz­tés­hez szük­sé­ges pénz­összeg meg­szer­zé­sé­re a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség­hez. Az ügy­nök­ség a pályá­za­tot támo­ga­tan­dó­nak ítélte.

Az ügy egyik vád­lott­ja – aki később az intéz­mény főigaz­ga­tó­ja lett - a vád­be­li idő­szak­ban a non­pro­fit cég ügy­ve­ze­tő­je volt. Az ügy másik két férfi vád­lott­ja 2010-ben ismer­ke­dett meg az ügy­ve­ze­tő­vel, közöt­tük bará­ti viszony ala­kult ki. A másik két vád­lott azt kérte a non­pro­fit cég ügy­ve­ze­tő­jé­től, hogy a pályá­zat kivi­te­le­zé­si mun­ká­i­nak elnye­ré­se érde­ké­ben támo­gas­sa a köz­be­szer­zé­si eljá­rás során az álta­luk kép­vi­selt épí­tő­ipa­ri céget.

A két vád­lott fel­aján­lot­ta az ügy­ve­ze­tő fér­fi­nek, hogy „bará­ti köl­csön” címen adnak szá­má­ra pénzt, ame­lyet ő az épí­tő­ipa­ri cég­nek nyúj­tan­dó „segít­ség” ellen­té­te­le­zé­se­ként kap. Az ügy­ve­ze­tő az aján­la­tot elfo­gad­ta, így 2011 augusz­tu­sá­ban elő­ször 10 mil­lió forint, majd 2011 novem­be­ré­ben 16 mil­lió forint kész­pénzt vett át.

2012 augusz­tu­sá­ban a köz­be­szer­zé­si eljá­rás kap­csán az egész­ség­ügyi intéz­mény­ben meg­hir­de­tett tár­gya­lás előtt az ügy­ve­ze­tő talál­ko­zott a másik két vád­lot­tal. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az ügy­ve­ze­tő a szó­be­li for­du­ló során külön­bö­ző jel­zé­sek­kel fogja segí­te­ni épí­tő­ipa­ri cég kép­vi­se­lő­jét, hogy elnyer­je a pályá­za­tot. Az ügy­ve­ze­tő vád­lott azon­ban még­sem tudott jel­zé­se­ket adni, végül a pályá­za­tot egy másik cég nyer­te meg.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a 2018 már­ci­u­sá­ban meg­ho­zott íté­le­té­vel a vád­dal egye­ző­en az ügy­ve­ze­tő vád­lot­tat vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben, míg a másik két vád­lot­tat vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben, illet­ve egyi­kü­ket hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a bíró­ság az ügy­ve­ze­tő vád­lot­tat 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg bűn­tár­sa­it 3, illet­ve 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és ugyan­ek­ko­ra tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lot­tak és védő­ik fel­men­té­sért, illet­ve másod­sor­ban a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék előtt folyó másod­fo­kú eljá­rás során a bün­te­tő­jo­gi minő­sí­tés pon­to­sí­tá­sa mel­lett a védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ta­lan­sá­ga miatt az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lot­tak­kal szem­ben vagyon­el­kob­zást is el kell rendelni.