Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztés gyorsított eljárásban a tolvajnak - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a 30 éves, sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki egy helyi plé­bá­ni­á­ról lopott.

A vád­lott 2016 júli­us köze­pén egy sal­gó­tar­já­ni plé­bá­nia udva­rá­ra ment be úgy, hogy a kerí­té­sen átmá­szott, és a hátsó udvar­ban lévő, hasz­ná­la­ton kívü­li aknát lefe­dő vas­le­mezt tulaj­do­ní­tott el. Ezután az udvar első részé­be ment, ahon­nan szin­tén egy akna­fe­de­let, vala­mint a kerti csap sár­ga­réz­ből készült részét vitte el. Ezt köve­tő­en az épü­let hor­gany­zott lemez­ből készült ablak­pár­ká­nya­it pró­bál­ta meg helyük­ről lefe­szí­te­ni, azon­ban ez nem sike­rült neki.

A lopott hol­mi­kat a vád­lott egy fém­ke­res­ke­dés­nek értékesítette.

A férfi a plé­bá­ni­á­nak 30 ezer forint kárt oko­zott, mely nem térült meg.

A bíró­ság a gyor­sí­tott eljá­rás­ban a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a több­szö­rös vissza­eső vád­lott bűnös­sé­gét és 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és vele szem­ben 30 ezer forint vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

Balas­sa­gyar­mat, 2016. októ­ber 7.

Dr. Bóna Gyula

főügyész

2016. 10. 07. Nógrád