Főoldal » Hírek » Végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték a fia és annak barátnője halálát okozó gyorshajtót – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re és két év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te azt a fér­fit, aki gép­ko­csi­já­val a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­te, az útról lesod­ró­dott és fának ütkö­zött, mely­nek követ­kez­té­ben 19 éves fia és annak 18 éves barát­nő­je a jár­mű­ből kizu­hant és éle­tét vesz­tet­te.

A férfi 2019. augusz­tus 15-én, dél­előtt, a 21. számú úton Sal­gó­tar­ján irá­nyá­ból Vizslás-Újlak felé köz­le­ke­dett autó­já­val, mely­nek hátsó ülé­sén fia és annak barát­nő­je uta­zott, akik a biz­ton­sá­gi övü­ket nem kap­csol­ták be.

A vád­lott 119-125 km/h sebes­ség­gel haladt be egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ba, ami miatt a jármű menet­sta­bi­li­tá­sa meg­bom­lott, a hátsó abron­csok elvesz­tet­ték tapa­dá­su­kat, így az autó áttért a külső sávba, a füves útpad­kán keresz­tül a víz­el­ve­ze­tő árok­ba csa­pó­dott, végül hátsó részé­vel 65-71 km/h sebes­ség­gel a sűrű fás-bokros növény­zet­nek ütkö­zött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az uta­sok kizu­han­tak a gép­jár­mű­ből, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy egyi­kük a hely­szí­nen, míg mási­kuk a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és bár figye­lem­be vette a bün­tet­len elő­éle­tét, meg­bá­nó maga­tar­tá­sát, ked­ve­ző köz­le­ke­dé­si elő­éle­tét és azt, hogy a gyer­me­ke elvesz­té­sén túl maga is súlyo­san meg­sé­rült, de a szán­dé­kos gyors­haj­tás és a két halá­los áldo­zat miatt letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Az egy év fog­ház mel­lett két évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is, vala­mint köte­lez­te az 534.044 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

Az ügyész az íté­le­tet tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az íté­let nem jog­erős, az eljá­rás másod­fo­kon foly­ta­tó­dik tovább.