Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztésre tett indítványt az ügyészség az ittas járművezetővel szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­ság ebben az évben egy­szer már elítélt ittas járművezetésért. 

Az elkö­ve­tőt a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a 2018. már­ci­us 13-án jog­erős­sé vált  íté­le­té­vel ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem ret­ten­tet­te el a fér­fit attól, hogy újra itta­san üljön gép­jár­mű­be, és azt vezesse.

A  jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­ző férfi  2018. május 25-én az esti órák­ban itta­san köz­le­ke­dett a tulaj­do­ná­ban álló sze­mély­gép­ko­csi­val Tata­bá­nya lakott terü­le­tén kívül, az M1-es autó­pá­lya külső for­gal­mi sávjában.

A vád­lott köze­pes fokú alko­ho­lo­san befo­lyá­solt álla­po­tá­ban a jár­mű­vel  a külső for­gal­mi sáv­ból a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li belső for­gal­mi sávba sod­ró­dott, majd a füves útpad­kán átha­lad­va a sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

A vád­lott  a bal­eset követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló fej zúzó­dást,  hát zúzó­dást, vala­mint agy­ráz­kó­dást szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től hosszabb időre tör­té­nő eltil­tá­sát, és a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét  indítványozta.

Az elkö­ve­tő  cse­lek­mé­nyét a  Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.

A bal­eset­tel kap­cso­la­tos koráb­bi saj­tó­hír az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

Sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött egy sze­mély­au­tó az M1-esen pén­tek este