Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztést kapott a szíriai férfi, aki egy budapesti lakásban erőszakolt meg egy lányt – az ügyészség súlyosításért fellebbezett

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a teg­na­pi napon sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki azt a szí­ri­ai 41 éves fér­fit, aki még 2017. janu­ár else­jén a haj­na­li órák­ban a Buda­pest IX. kerü­le­té­ben – egy isme­rő­se laká­sá­ban - sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett az éjsza­ka egy Kazin­czy utcai szó­ra­ko­zó­he­lyen meg­is­mert lánnyal, majd ami­kor a vád­lott foko­zó­dó dur­va­sá­ga miatt a síró sér­tett távoz­ni pró­bált, a vád­lott őt vissza­tar­tot­ta, és „nem elég!” kije­len­tés­sel megerőszakolta.

Végül a sér­tett­nek sike­rült kisza­ba­dul­nia a lakás­ból, és érte­sí­te­nie a rendőrséget.

Az első­fo­kú bíró­ság az eset óta elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és ren­del­ke­zett a  kiuta­sí­tá­sá­ról is.

Az ügyész a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés tar­ta­má­nak meg­eme­lé­se, a vád­lott és védő­je fel­men­tés végett jelen­tet­tek be fellebbezést.

A másod­fo­kú bíró­sá­gi eljá­rás befe­je­zé­sé­ig a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság fenntartotta.