Főoldal » Archív » Véletlenül egy lánynak ütközött, ezért annak barátai durva módon megverték

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken

Az I. és a II. rendű vád­lott uno­ka­test­vé­rek, 2017. ápri­lis 22. nap­ján az esti órák­ban, Bocs­ka­ikert­ben bará­ta­ik és isme­rő­se­ik tár­sa­sá­gá­ban ünne­pel­ték az I. rendű  vád­lot­tat, majd éjfél körül taxi­val érkez­tek Deb­re­cen­be, ahol a bel­vá­ros­ban több szó­ra­ko­zó­he­lyen jár­tak és sze­szes­italt fogyasztottak.

2017. ápri­lis 23-án kora haj­nal­ban az I. és a II. rendű vád­lott, vala­mint a  tár­sa­sá­guk­ban lévő sze­mé­lyek az utcán tar­tóz­kod­tak, ami­kor is a II. rendű vád­lott össze­szó­lal­ko­zott a barát­nő­jé­vel, ezért a lány egye­dül elin­dult az egyik utcán. A leg­kö­ze­leb­bi utca­sar­kon a sie­tő­sen, gya­lo­go­san hala­dó III. rendű vád­lott vélet­le­nül, azon­ban erő­tel­je­sen neki­üt­kö­zött fel­ső­tes­té­vel a lány­nak, aki ezt szóvá is tette.

A tör­tén­te­ket ész­lel­te az I. és a II. rendű vád­lott, vala­mint a velük lévő többi sze­mély a III. rendű vád­lott­hoz oda­lé­pett,  és a II. rendű vád­lott  fele­lős­ség­re vonta a fér­fit azért, hogy inzul­tál­ta a barát­nő­jét. Mind­eköz­ben a II. rendű vád­lott erő­tel­je­sen meg­lök­te a III. rendű vád­lot­tat, aki emi­att a föld­re esett és magá­val rán­tot­ta a II. rendű vád­lot­tat is. Közöt­tük a föl­dön fekve dula­ko­dás ala­kult ki, ezért az I. rendű vád­lott és a vele együtt lévő sze­mé­lyek őket szétválasztották.

Ezután az I. és II. rendű vád­lott, vala­mint bará­ta­ik gya­lo­go­san elin­dul­tak, azon­ban a III. rendű vád­lott dühé­ben, elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül a tár­sa­ság után sza­ladt és egy­szer fül­tá­jé­kon meg­ütöt­te a tár­sa­ság­ban lévő fia­tal­ko­rú személyt.

Ezt ész­lel­ve az I. és II. rendű vád­lott rátá­madt a III. rendű vád­lott­ra, őt ököl­lel tar­kó­tá­jé­kon meg­ütöt­ték, a föld­re eső fér­fit ezt köve­tő­en mind­ket­ten fel­vált­va ököl­lel test­szer­te ütle­gel­ték, majd több­ször meg is rúg­ták a fejét és a mell­ka­sát, míg végül az I. rendű vád­lott egy alka­lom­mal, nagy erő­vel fejbe rúgta a III. r. vád­lot­tat, aki ettől az esz­mé­le­tét elvesz­tet­te. Az I. és a II. rendű vád­lott ezt köve­tő­en gyor­san elhagy­ta a helyszínt.

A III. rendű vád­lott bán­tal­ma­zá­sát ész­lel­te a köze­li piz­zé­ria két alkal­ma­zott­ja, akik azon­nal men­tőt hív­tak és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A III. rendű vád­lott a fején élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket, orr­csont­tö­rést, a fel­ső­tes­tén, illet­ve az arc­tá­jé­kon több­szö­rös zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A III. rendű vád­lott­nak a fia­tal­ko­rú­val szem­ben meg­nyil­vá­nult kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban, az utcán tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az I. és a II. rendű vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, míg a III. rendű vád­lott ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban az I. és a II. rendű vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a III. rendű. vád­lott ese­té­ben intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.