Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Véletlenül meglőtte a nevelt gyermekét - a Győr - Moson - Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádeme­lés a férfi ellen, aki szó­ra­ko­zás köz­ben vélet­le­nül lég­pisz­tollyal arcon lőtte nevelt gyermekét.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a ter­helt egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen élt együtt élet­tár­sá­val és a nő kis­ko­rú gyermekeivel.

2020 szep­tem­be­ré­ben egy ndél­után, a férfi sze­szes­ital fogyasz­tást köve­tő­en úgy dön­tött, hogy szó­ra­ko­zás­ból lég­pisz­to­lyá­val lövöl­dö­zik az udva­ron. Ezt nézte a ter­helt élet­tár­sá­nak hat­éves gyer­me­ke is, aki­nek végül a vád­lott meg­en­ged­te, hogy lőjön a lég­pisz­tollyal. Ami­kor egy alka­lom­mal a ter­helt újra­töl­töt­te a lég­pisz­tolyt, a fegy­ver elsült a kezé­ben és a löve­dék a hat­éves kis­fiú arcát talál­ta el. A löve­dé­ket műté­ti úton kel­lett a gyer­mek arcá­ból eltá­vo­lí­ta­ni, súlyos­nak minő­sü­lő sérü­lést oko­zott, azon­ban a sérü­lés helyé­re figye­lem­mel, az eset súlyo­sabb orvo­si követ­kez­mé­nyek­kel is jár­ha­tott volna. 

A férfi ellen az ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés miatt emelt vádat, mert a ter­helt nem tar­tot­ta be a lég­pisz­toly tar­tá­sá­val, működ­te­té­sé­vel kap­cso­la­tos álta­lá­nos sza­bá­lyo­kat. Vele szem­ben egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.