Főoldal » Hírek » Vélt tartozást akart erőszakkal behajtani - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki egy nem léte­ző tar­to­zás vissza­fi­ze­té­se érde­ké­ben bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit Bekecsen. 

A vád sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber hó 20-án, este, Beke­csen, az utcán ment oda a sér­tett­hez, aki éppen egy isme­rő­sé­vel beszél­ge­tett. A férfi - miu­tán két­szer arcán ütöt­te, azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy adja meg neki a pénzt, ami­vel tar­to­zik. A sér­tett ekkor elin­dult a laká­sa felé, a férfi azon­ban követ­te, majd fel­lök­te. A vád­lott a föld­re került sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te, és a mell­ka­sá­ra tér­delt, miköz­ben tovább­ra is köve­tel­te a tar­to­zás visszafizetését.

Miu­tán a sér­tett­nek sike­rült fel­áll­nia, tovább akart menni, azon­ban a vád­lott átku­tat­ta a férfi ruhá­za­tát és a tar­to­zás fejé­ben elvet­te a sér­tett­nél lévő 20.000 forin­tot és a 30.000 forint érté­kű  mobiltelefonját.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő egé­szen a laká­sá­ig követ­te a sér­tet­tet, ahol közöl­te vele, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get, ha nem kapja vissza a pén­zét, végül a sér­tett mobil­te­le­fon­ját bedob­ta az lakás udva­rá­ra és távo­zott. A sér­tett való­já­ban nem tar­to­zott pénz­zel a vád­lott­nak, az elkö­ve­tő össze­ke­ver­het­te őt valakivel.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ren­csi Járásbíróságnak.