Főoldal » Hírek » Vendégmunkásokra szakosodott a nő – vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki mint­egy nyolc hónap alatt tizen­négy bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

Az elkö­ve­tő 2019. júli­us 21-e és 2020. már­ci­us 27-e között komá­ro­mi apart­man­há­zak­ba, mun­kás­szál­lás­ra és hotel­be sur­rant be, ahon­nan kore­ai, mon­gol, thai állam­pol­gá­rok érté­ke­it, így pénz­tár­cát, kész­pénzt, ira­to­kat, lap­to­pot, bank­kár­tyá­kat vitt el.

A leg­sú­lyo­sabb eset­ben a nő 2019. decem­ber 30-án, haj­na­li 4 óra­kor bement a komá­ro­mi mun­kás­szál­lás­ként műkö­dő apart­man­ház egyik szo­bá­já­ba, ahon­nan  a kore­ai állam­pol­gár háti­zsák­ját, benne a sér­tett mobil­te­le­fon­já­val, Note­book­kal és tar­to­zé­ka­i­val, merev­le­mez­zel, pendrive-val, sér­tett sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vá­nyá­val, útle­ve­lé­vel és veze­tői enge­dé­lyé­vel, pénz­tár­cá­já­val, 2000 euró kész­pén­zé­vel együtt kihoz­ta. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke: 900.420 forint.

Az elkö­ve­tő az ügy­ben 2020. janu­ár 3-tól letar­tóz­ta­tás­ban volt, ame­lyet a másod­fo­kú bíró­ság 2020. már­ci­us 5-én meg­szün­te­tett. A nő ezután 2020. már­ci­us 27-ről 28-ra vir­ra­dó­an egy komá­ro­mi hotel szo­bá­já­ba sur­rant be, onnan egy kore­ai állam­pol­gár váll­tás­ká­ját, benne pénz­tár­cá­val, ira­tok­kal, bank­kár­tyák­kal és kész­pénz­zel vitte el, az elkö­ve­té­si érték: 232.000 forint. A sér­tet­től elvett egyik bank­kár­tyá­val két alka­lom­mal vásá­rolt egy komá­ro­mi dohány­bolt­ban 1.310 forint és 3.380 forint érték­ben és egy alka­lom­mal a bank­kár­tya letil­tá­sát köve­tő­en meg­pró­bált fizet­ni 1.320 forint értékben.

A nő letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség ismé­telt indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró 2020. már­ci­us 31-én ren­del­te el.

A  komá­ro­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nő letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn az ügy­dön­tő hatá­ro­za­ta kihir­de­té­sé­ig, továb­bá amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy 4 év 3 hó bör­tön­bün­te­tés­re, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 1.983.513 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.