Főoldal » Egyéb kategória » Vendégmunkásokra szakosodott a nő

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­sé­gen több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben 2020. már­ci­us 5. nap­ján a nő letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú bíró­ság meg­szün­tet­te, azon­ban ő három hét múlva újra lopott, ezért az ügyész­ség ismét a kény­szer­in­téz­ke­dést indít­vá­nyoz­ta.

A nő 2019. augusz­tus, 2019. októ­ber, 2019. decem­ber hóna­pok­ban, majd sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en 2020. már­ci­us 27-ről 28-ára vir­ra­dó­an surrant be komá­ro­mi apart­man­há­zak­ba, mun­kás­szál­lás­ra és hotel­be, ahon­nan kore­ai és mon­gol állam­pol­gá­rok érté­ke­it, pénz­tár­cát, kész­pénzt, ira­to­kat, bank­kár­tyá­kat vitte el.

A 2019. decem­ber 30. nap­ján, haj­na­li 4 óra körü­li idő­ben bement a komá­ro­mi mun­kás­szál­lás­ként műkö­dő apart­man­ház egyik szobá­já­ba, ahon­nan a kore­ai állam­pol­gár sér­tett tulaj­do­nát képe­ző háti­zsá­kot, benne a sér­tett mobil­te­le­fon­jával, Note­book­kal és tar­to­zé­ka­i­val, merev­le­mez­zel, pendrive-val, sér­tett sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vá­nyá­val, útle­ve­lé­vel és veze­tői enge­dé­lyé­vel, pénz­tár­cá­já­val, 2000 euro kész­pén­zé­vel együtt kihoz­ta. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke más­fél mil­lió forint.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú bíró­ság 2020. már­ci­us 5. nap­ján szün­tet­te meg.

A nő 2020. már­ci­us 27-ről 28-ára vir­ra­dó­an egy komá­ro­mi hotel szo­bá­já­ba sur­rant be, onnan egy kore­ai állam­pol­gár váll­tás­ká­ját, pénz­tár­cá­ját, ira­to­kat, bank­kár­tyá­kat és kész­pénzt vitt. Az elkö­ve­tés érték meg­ha­lad­ja a 200.000 forin­tot.

A nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re az ügyész­ség ismét indít­ványt tett, mert fenn áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye.

A nyo­mo­zá­si bíró az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2020. már­ci­us 31. nap­ján egy hónap­ra elren­del­te.