Főoldal » Hírek » Verekedés a fesztiválon - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a két fia­tal­lal szem­ben, akik a vád sze­rint egy nyil­vá­nos kazá­ri gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vá­lon meg­ver­tek egy három fős társaságot.

A vád sze­rint 2019 máju­sá­ban az akkor még fia­tal­ko­rú vád­lott és 20 éves társa egy kazá­ri gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vá­lon ita­loz­tak, majd egy lány miatt össze­szó­lal­koz­tak egy három fős tár­sa­ság­gal. 22:30 óra körül újra meg­lát­ták a három fiút, ekkor a fia­tal­ko­rú vád­lott egyi­kü­ket meg­tá­mad­ta és úgy arcon ütöt­te, hogy az a föld­re esett, köz­ben társa a tár­sa­ság másik tag­ját ütöt­te le. A fia­tal­ko­rú fiú ezt köve­tő­en a társa által leütött, esz­mé­let­le­nül a föl­dön fekvő áldo­zat bán­tal­ma­zá­sá­ba is bekap­cso­ló­dott, rug­dos­ni kezd­te őt. Eköz­ben a fel­nőtt­ko­rú vád­lott a tár­sa­ság har­ma­dik tag­ját meg­ütöt­te, majd fejbe is rúgta, utána a föl­dön rug­dos­ta tovább, amibe a fia­tal­ko­rú vád­lott is becsatlakozott.

A sér­tet­tek egyi­ke könnyebb, míg a másik két fiú súlyos, csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a verés követ­kez­té­ben, a két vád­lott cse­lek­mé­nye emel­lett a nyil­vá­nos ren­dez­vény részt­ve­vő­i­ben is meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze ezért a vád­lot­tak­kal szem­ben garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint testi sér­tés miatt emelt vádat, ebben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je mind­ket­tő­jü­ket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és köte­lez­ze őket a bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is, emel­lett kez­de­mé­nyez­te fia­tal­ko­rú vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.

Az ügy­ben első fokon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.