Főoldal » Hírek » Verekedés az áruházban - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két nővel szem­ben, akik­nek az erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val szem­ben a sér­tett gáz-riasztófegyvert hasz­nál­va véde­ke­zett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2022. május 2-án, egy tata­bá­nyai áru­ház­ban a kasszá­nál lévő sorba beáll­tak, ahol az előt­tük álló sér­tett nő a kassza­pult sza­lag­já­ra folya­ma­to­san pakolt. Az egyik vád­lott férje is pakolt a sza­lag­ra, amit látva a sér­tett fel­hív­ta arra, hogy vár­jon egy kicsit, ezért a férfi az árut a sza­lag­ról levet­te. Az egy nő a sér­tett maga­tar­tá­sá­ra meg­jegy­zést tett, mire a sér­tett őt szi­dal­maz­ta. Harag­já­ban ez a nő a sér­tet­tet egy­szer mell­ka­son lökte, majd a másik elkö­ve­tő is oda­lé­pett, a két táma­dó han­gos szi­dal­ma­zás köz­ben a sér­tett haját meg­rán­tot­ta. Az elkö­ve­tő­ket és sér­tet­tet két férfi válasz­tot­ta szét.

Ezután az elkö­ve­tők a sér­tett­hez vissza­men­tek, őt ismét kia­bál­va szi­dal­maz­ták,  mind­ket­ten egy-egy alka­lom­mal meg­ütöt­ték az arcát, aki véde­ke­zés­kép­pen mind­két táma­dó alkar­ját meg­lök­te. Ezután az egyik nő a sér­tett haját meg­ra­gad­ta, így a fejét  rán­gat­ta, köz­ben mind­ket­ten eles­tek.  A  másik elkö­ve­tő is meg­ra­gad­ta a sér­tett haját, két kéz­zel fogva azt húzta.

A továb­bi táma­dá­sok elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben a föl­dön ülő sér­tet - miköz­ben az elkö­ve­tők a hajá­nál fogva rán­gat­ták - a nála lévő, enge­déllyel tar­tott, a csí­pő­jé­re erő­sí­tett tok­ban tárolt gáz-riasztófegyvert elő­vet­te és azzal nem cél­zott lövést adott le, ezért a nők a bán­tal­ma­zást abba­hagy­ták.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek az orrán nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­sé­rü­lést okoz­tak, emi­att sér­tett nem kérte meg­bün­te­té­sü­ket.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.