Főoldal » Hírek » Verekedés egy legénybúcsún - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az idő­sebb pro­vo­kál­ta a másik vád­lott tár­sa­sá­gá­ban lévő­ket, majd ezt köve­tő­en a fia­ta­labb vád­lott súlyo­san bán­tal­maz­ta idő­sebb vád­lott társát.

2020. augusz­tus 22-én az éjsza­kai órák­ban az idő­sebb vád­lott legény­bú­csút tar­tott bará­ta­i­val Deb­re­cen külön­bö­ző szó­ra­ko­zó­he­lye­in, sze­szes italt fogyaszt­va, majd augusz­tus 23-án haj­nal­ban az egyik bel­vá­ro­si gyors­ét­te­rem­hez men­tek. A tár­sa­ság az étte­rem külső kiszol­gá­ló abla­ká­nál vára­ko­zott, ez idő alatt a fia­ta­labb vád­lott a roko­na­i­val az étte­rem belső kiszol­gá­ló­te­ré­ben vár­tak az ételre.

A kint lévők egyi­ke fel­fi­gyelt arra, hogy az étte­rem belső teré­ben a tár­sa­ság beszél­get és nevet­gél, ezt magá­ra véve fel­há­bo­rod­va kér­dő­re vonta őket, majd közöt­tük heves szó­vál­tás ala­kult ki. A legény­bú­csút tartó ittas vád­lott is úgy gon­dol­ta, hogy a másik cso­port a barát­ján neve­tett, ezért oda­ment az étte­rem ajta­já­ban álló egyik fér­fi­hez és miu­tán a vál­lát meg­ve­re­get­te, póló­ját meg­ra­gad­va őt rán­gat­ni kezd­te, ruhá­ját is elszakította.

Ész­lel­ve a roko­nát ért táma­dást, a fia­ta­labb vád­lott a belső tér­ből az ajtó­hoz sza­ladt és ököl­lel egy alka­lom­mal nagy erő­vel meg­ütöt­te idő­sebb vádlott-társa arcát, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. Bará­tai a meg­sé­rült vád­lott segít­sé­gé­re siet­tek, azon­ban a fia­ta­labb vád­lott egyi­kük arcát és fel­ső­tes­tét ököl­lel több alka­lom­mal megütötte.

Az idő­sebb vád­lott­nak a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben eltört a bal olda­li halán­ték­csont­ja, továb­bá olyan súlyos arc­üre­gi sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy figye­lem­mel az elkö­ve­té­si módra és az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra fenn­állt a reá­lis esé­lye élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak is.

A legény­bú­csú­ját tartó idő­sebb vád­lott olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott, amely alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az idő­sebb vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a fia­ta­lab­bik vád­lott ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a fia­ta­labb fér­fit fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, míg az idő­sebb vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tást alkalmazzon.